Kalendarium

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania podmiotami leczniczymi – warsztaty z projektem procedury przygotowania planu finansowego w formie edytowalnej

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
01.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Obligatoryjna e-faktura i system KSeF z uwzględnieniem specyfiki jednostek finansów publicznych

16 czerwca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który ma służyć do wystawiania, przechowywania
01.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w INSTYTUCJACH KULTURY w 2023/2024 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2023 r.

Celem warsztatów jest przedstawienie kwestii związanych z właściwym rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury w 2023 r. Omówimy problematykę dotyczącą stosowania mechanizmu podzielonej płatności, proporcji
04.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Podatek VAT w podmiotach leczniczych w 2023/2024 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2024 r., w tym w zakresie korekty rocznej oraz faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF

04.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.30

WEBINARIUM: Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury – szkolenie 3-dniowe

Szkolenie 3-dniowe: Dzień 1 - 19
04.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Nowe wymagania BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe od 17 listopada br. oraz wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym

17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367) Pracodawcy mają pół roku na zweryfikowanie i dostosowania stanowisk pracy do nowych wymogów BHP. Zmiany mają być odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania ergonomiczne.
06.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zarządzanie odpadami w placówkach medycznych w 2023/2024 r. – zaostrzone sankcje za błędy w ewidencji odpadów, aktualna funkcjonalność BDO, doradca ds. ADR

Na szkoleniu omówimy zasady prowadzenia ewidencji odpadów wytwarzanych w placówkach medycznych w BDO. Przedstawimy wiele praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, ze szczególnym
06.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00
07.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: Obligatoryjna e-faktura i system KSeF z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych

Obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF od 1 lipca 2024 r/1 stycznia 2025 r. wprowadza ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1598). Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form
07.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 14.00

WEBINARIUM: NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – praktyczne warsztaty

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości. Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych i szczegółowych informacji dotyczących naliczania wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach
07.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP.
08.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: EXCEL w KADRACH I PŁACACH PRAKTYCZNE WARSZTATY jak wykorzystać EXCEL + 20-dniowy dostęp do platformy z nagraniem szkolenia Excel w dziale personalnym

Główną wartością szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych danych. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane. W trakcie szkolenia zostaną omówione najprzydatniejsze funkcjonalności Excela.
11.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 15.30

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 26 kwietnia pracownicy mają prawo do dodatkowych dni wolnego - nowego urlopu opiekuńczego oraz urlopu z powodu siły wyższej. Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób
11.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Regulamin pracy i wynagradzania w jednostkach oświatowych z ramowymi wzorami regulaminów oraz uwzględnieneim zmian w prawie pacy z 2023 r.

Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach organizacji pracy w placówce oświatowej, omawiając prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika. Tematy poruszane podczas wykładu są dostosowane do specyfiki oświaty. Uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę do
11.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 12.30

WEBINARIUM: Wynagrodzenia i czas pracy pracowników medycznych w 2023/2024 r. z uwzględnieniem orzecznictwa oraz ustawy z 17 sierpnia 2023 r.

12.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Od 1 sierpnia powrócił obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Podatnicy ponownie są zobligowani na bieżąco raportować schematy podatkowe (MDR). Do 30 sierpnia należało przesłać zaległe raporty schematów podatkowych za cały okres trwania pandemii COVID-19.
12.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2023 w podmiotach leczniczych – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

 

13.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH w tym dotyczące świadczeń opiekuńczych od 1.01.2024 r. z przykładem wzoru Informacji dotyczącej zmian w świadczeniach opiekuńczych

Świadczenie wspierające a świadczenie pielęgnacyjne • Specjalny zasiłek opiekuńczy • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – zmiany
14.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2023/2024 r. o wartości poniżej 130 000 zł, z uwzględnieniem sprawozdania za 2023 r. oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

15.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2023/2024 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo

 

18.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2023 w INSTYTUCJACH KULTURY

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań
19.12.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Instrukcja kosztów dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty wzorem Instrukcji kosztowej w formacie doc.

16.01.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Podatek dochodowy od osób prawnych w podmiotach leczniczych za 2023 r. praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami programu Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2023 r.
09.02.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
16.02.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w podmiotach leczniczych według KSR 1 i ustawy o rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w pliku programu Excel – przejście z zestawienia obrotów i sald, poprzez zmiany stanu z bilansu do rachunku przepływów pieniężnych

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną instrukcję a także arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej.
01.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2024 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy oraz najbliższych zmian (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.
05.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
05.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
12.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą
18.03.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00