Program Płatnik - korekty dokumentów – warsztaty komputerowe

Cel szkolenia:

 • Nauka obsługi funkcji dokonywania korekt dokumentów w programu Płatnik
 • Zapoznanie się z nowymi funkcjami weryfikacji dokumentów, w tym:
  - Pobierania danych z ZUS,
  - Reguł weryfikacji,
  - Poprawnego odczytywania dokumentów,
  - Statusów określających dotarcie dokumentu do ZUS
 • Poznanie szczegółowych reguł korygowania dokumentów w oparciu o informacje zwrotne z ZUS,
 • Opanowanie korzystania z portalu PUE ZUS przez firmy uczestników.

 

 

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie zasad działania weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych w programie Płatnik w ostatniej wersji,
 • Prezentacja obsługi programu Płatnik w zakresie:
  - Przygotowania i wysyłki korekt wszelkich dokumentów (zgłoszeniowe, rozliczeniowe i inne),
  - Pobierania danych z ZUS, aktualizacji programu i działania w sytuacjach korekty błędów,
  - Przygotowania zaktualizowanych dokumentów ubezpieczeniowych,
  - Zmian w wersji 10.01.001 programu Płatnik
 • Opanowanie funkcji portalu PUE ZUS w zakresie:
  - Przygotowania i korygowania dokumentów w ramach programu e-Płatnik,
  - Profilu firmy (płatnika), oraz innych profili (ubezpieczony, świadczeniobiorca)
  - Wysyłki wniosków z portalu,
  - Współpracy portalu z aktualnym programem Płatnik,
  - Umawiania wizyt.

 

Metodologia szkolenia:
Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.

Program szkolenia

I.  Obsługa programu Płatnik

1. Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego
  • O instalacji
  • Instalacja
  • Menu górne
  • Menu boczne
  • Poruszanie się po ekranie głównym i listach osób/dokumentów
  • Filtrowanie
  • Zarządzanie dostępem (Administracja w pasku bocznym)

2. Parametryzacja programu
  • Parametry główne (Administracja/ustawienia programu), Lokalizacje
  • Parametry przekazu elektronicznego (Przekaz/Przekaz Elektroniczny),

3. Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego

4. Tworzenie dokumentów pierwszorazowych
  • Zgłoszeniowych
  • Rozliczeniowych
  • Innych

5. Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych

6. Dokumenty zmiany i korekty
  • Różnica pomiędzy zmianą a korektą
  • Wymagany czas przekazania dokumentów do ZUS (zmiana – 7 dni, korekta – kiedy zajdzie potrzeba ASAP)

7. Obsługa kreatorów dokumentów Menu Narzędzia/Twórz dokumenty)
  • Kreator dok rozliczeniowych
  • Kreator dok ZSWA
  • Kreator wyrejestrowania członków rodzin
  • Kreator wyrejestrowania ubezpieczonych
  • IMIR
  • Dokumenty płatnicze

8. Pobieranie danych z ZUS – omówienie
  • Komponenty i słowniki
  • Statusy przetworzenia
  • Kartoteki płatnika i ubezpieczonych

9. Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie)
  • Wysyłka papierowa (do 5 osób) /elektroniczna (powyżej)
  • Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów
  • Przebieg procesu – weryfikacja, otrzymuje identyfikator, należy pobrać potwierdzenie

 

II. Przetwarzanie dokumentów w ZUS
1. Tryb „na następny dzień”
2. Tryb „natychmiast”
3. Tryb kolejki

 

III. Dokumenty ubezpieczeniowe wprowadzanie do użytku od 2019 roku i ich funkcje:

  • Przygotowanie dokumentu ZUS OSW

  • Przygotowanie dokumentu ZUS RIA

 

IV. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS:

1. Ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:
  • Zgłoszeniowych płatnika
  • Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin
  • Obsługa dokumentów WDR i KOA
  • Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR)
  • Omówienie załączników do zawiadomień
  • Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA,RCA,RSA,RZA
  • Inne (IWA, ZSWA)

2. Wykorzystanie danych otrzymywanych z ZUS do wykonywania korekt
  • Informacje z PUE
  • Zestawy pobierane do programu Płatnik
  • Wpływ IPP oraz pobieranych danych na WDR

3. Szczególne zasady obsługi korekt (min korekta składek ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych – zgon ubezpieczonego, zmiana zasiłku, więcej niż jedna umowa zlecenia itp)

 

V. Portal PUE:
1. Wymagania
2. Rozpoczęcie pracy (rejestracja, logowanie)
  • Profil płatnika, ubezpieczonego i świadczeniobiorcy
  • Wymiana informacji z ZUS
  • Program e-Płatnik (tworzenie dokumentów korygujących)
  • E-zwolnienia

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch