WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY o wartości poniżej 130 000 zł oraz zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian w zakresie certyfikacji wykonawców

Program szkolenia

 1. Planowanie zamówień oraz reguły dotyczące szacowania wartości zamówienia w instytucjach kultury
 • Planowanie a prawidłowa kwalifikacja zamówień wymagających łącznego szacowania
 • „Specyfika” szacowania wartości zamówienia na dostawy
 • Szacowanie wartości zamówienia na usługi
 • Zamówienia nieplanowane
 • Zamówienia do 130 000 zł a art. 30 ust. 4 ustawy Pzp

 1. Wyłączenie „przedmiotowe” spod obowiązku stosowania ustawy Pzp istotne dla instytucji kultury
 • Praktyka i błędy w korzystaniu z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż progi unijne z zakresu działalności kulturalnej związane z organizacją wystaw, koncertów, spektakli kulturalnych itd.
 • Relacja art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp do przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – „dodatkowe” obowiązki instytucji kultury pomimo wyłączenia stosowania ustawy Pzp

 1. Przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł
 • Opis przedmiotu zamówienia – jakie wymagania można określić, podobieństwa i różnice w stosunku do zamówień udzielanych według ustawy Pzp
 • Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
 • Rezygnacja z udzielenia zamówienia – czy możliwa, jak zabezpieczyć interes instytucji kultury
 • Umowy dotyczące zamówień poniżej 130 000 zł – forma oraz ocena dopuszczalności zmiany umowy

 1. Zamówienia publiczne według ustawy Pzp w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej niż progi unijne – kluczowe zagadnienia
 • Oświadczenie wstępne wykonawcy – forma i możliwe podpisy elektroniczne, treść, reguły składania
 • Podmiotowe środki dowodowe –  czy żądać od wykonawcy, jaki „model” działania wybrać, aby sprawnie, a zarazem z zabezpieczeniem interesów zamawiającego udzielić zamówienia rzetelnemu wykonawcy
 • Oferty –  obowiązek składania w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektroniczny
 • Problemy z oceną ofert/odrzucenie oferty – przykłady z praktyki

 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Forma zawarcia umowy
 • Okoliczności uzasadniające zmianę umów - praktyczne przykłady postanowień umownych
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy – jak wypełnić ten obowiązek, sankcje za brak zamieszczenia ogłoszenia w postaci odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

 1. Certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych (projektowane zmiany) – w jakim zakresie będzie możliwe wykorzystywanie przez wykonawdców certyfikacji i certyfikatów w zamówieniach w postępowaniach prowadzonych według ustawy Pzp, a także w procedurach udzielania zamówień z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp, w tym o wartości mniejszej niż 130 000 zł
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16