WEBINARIUM: INWENTARYZACJA 2020 r. w podmiotach leczniczych

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy  przesłany mailem w formie pdf

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114 zm.)
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
 • Krajowe Standardy Rachunkowości (KRS) a inwentaryzacja

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O INWENTARYZACJI

1. Cel, istota i zasady inwentaryzacji w  podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji

             3. Instrukcja inwentaryzacyjna jako załącznik do polityki rachunkowości

 • Wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony”

            4. Pojęcie indywidualnej i łącznej odpowiedzialności materialnej pracowników

            5. Zasady organizacji  inwentaryzacji

 • Opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
 • Rola i uprawnienia  biegłego rewidenta
 • Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja  
 • Dopuszczalne uproszczenia czynności inwentaryzacyjnych

 

II. TERMINY I METODY INWENTARYZACJI

 1. Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • Harmonogram inwentaryzacji

         2. Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury

 • Inwentaryzacja aktywów trwałych
 • Inwentaryzacja zapasów
 • Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych w tym środków pieniężnych
 • Inwentaryzacja „wyposażenia”
 • Inwentaryzacja używanych przez jednostkę obcych składników majątku

         3. Potwierdzenie salda należności

 • Salda zerowe
 • Forma uzyskania potwierdzenia sald a tzw. akceptacja dorozumiana

         4. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

 • Składniki majątku objęte inwentaryzacją w drodze weryfikacji
 • Sposoby przeprowadzania weryfikacji
 • Udokumentowanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji

 

III. ROZLICZANIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

         1. Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych

         2. Wycena ujawnionych różnic

         3. Sposób rozliczania niedoborów i nadwyżek

         4. Kompensata niedoborów z nadwyżkami

 

IV.    CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM INWENTARYZACJI DLA CELÓW BILANSOWYCH

           Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji.

 

V. KONSULTACJE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16