WEBINARIUM: INWENTARYZACJA 2022 r. w jednostkach finansów publicznych

Program szkolenia

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O INWENTARYZACJI

1. Cel, istota i zasady inwentaryzacji w jsfp

2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji

3. Instrukcja inwentaryzacyjna jako załącznik do polityki rachunkowości

 • Wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony”

4. Pojęcie indywidualnej i łącznej odpowiedzialności materialnej pracowników

5. Zasady organizacji  inwentaryzacji

 • Opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
 • Rola i uprawnienia  biegłego rewidenta
 • Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja  
 • Dopuszczalne uproszczenia czynności inwentaryzacyjnych

II. TERMINY I METODY INWENTARYZACJI

1. Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów

 • Harmonogram inwentaryzacji

2. Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury

 • Inwentaryzacja aktywów trwałych
 • Inwentaryzacja zapasów
 • Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych w tym środków pieniężnych
 • Inwentaryzacja „wyposażenia”
 • Inwentaryzacja używanych przez jednostkę obcych składników majątku
 • Inwentaryzacja a skontrum

3. Potwierdzenie salda należności

 • Salda zerowe
 • Forma uzyskania potwierdzenia sald a tzw. akceptacja dorozumiana

4. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

 • Składniki majątku objęte inwentaryzacją w drodze weryfikacji
 • Sposoby przeprowadzania weryfikacji
 • Udokumentowanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji

III. ROZLICZANIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

1. Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych

2. Wycena ujawnionych różnic

3. Sposób rozliczania niedoborów i nadwyżek

4. Kompensata niedoborów z nadwyżkami


IV.    CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM INWENTARYZACJI DLA CELÓW BILANSOWYCH

1. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji

2. Wycena bilansowa wybranych aktywów i pasywów

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16