Zarządzanie odpadami medycznymi z uwzględnieniem zmian m.in. dotyczących ewidencji odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r.

Ostanie lata przyniosły wiele zmian w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami. Zaostrzeniu uległy wymogi dotyczące odpadów medycznych i niebezpiecznych. Niestety to nie koniec zmian, do których prowadzący placówki medyczne muszą się dostosować. Nowe wymogi do których trzeba będzie się przygotować to m.in. :

 • konieczność rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej  w Bazie Danych o Odpadach (BDO)
 • nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów, które dotyczyć będą też odpadów medycznych
 • zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających utylizację odpadów medycznych – jak więc dokumentować ich unieszkodliwienie?

Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) wypełniać aktualnie obowiązujące wymogi związane z gospodarką odpadami w placówkach medycznych, a także przygotować się do planowanych zmian, zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Jakie obowiązki ma placówka medyczna jako wytwórca odpadów?
 • Czy i komu można przekazać odpady medyczne?
 • Kto odpowiada za zgodną z prawem utylizację odpadów medycznych i co powinien sprawdzić każdy zarządzający placówką medyczną?
 • Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?
 • Jak klasyfikować i ewidencjonować odpady powstające w placówce medycznej?
 • Jak składować odpady medyczne?
 • Jak muszą być wyposażone pomieszczenia i urządzenia służące do przechowywania odpadów medycznych ?
 • Baza danych o odpadach – czy jest się czego obawiać?

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w placówce medycznej lub weterynaryjnej w celu uniknięcia najczęściej występujących błędów i kosztownych kar, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymogów dotyczących ewidencji odpadów (drogą elektroniczną)
 • omówienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami medycznymi (posiadanie odpowiednich pozwoleń, przekazywanie odpadów medycznych i weterynaryjnych)
 • przedstawienie i omówienie aktów prawnych z tego zakresu, a także planowanych zmian
 • omówienie zasad klasyfikacji odpadów powstających w placówkach medycznych i weterynaryjnych, wymogów związanych z  magazynowaniem, transportem i utylizacją oraz zasad prowadzenia ewidencji odpadów medycznych i weterynaryjnych

Szkolenie adresowane jest do :

 • pracowników służby medycznej państwowej i prywatnej,
 • prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne, dentystyczne oraz kosmetyczne,
 • hodowców zwierząt, prowadzących schroniska dla zwierząt, weterynarzy,
 • innych osób zajmujących się gospodarką odpadami, a także dla wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.

Program szkolenia

1. Przepisy prawne obowiązujące w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi – stan obecny i planowane zmiany 

 • Hierarchia prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi oraz innymi powstającymi w  placówkach medycznych 
 • Rejestr BDO w przypadku placówek medycznych
 • Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie różnymi typami odpadów
 • Dopuszczalne metody i miejsca unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych – czy zasada bliskości wciąż obowiązuje?
 • Jak dokumentować unieszkodliwienie odpadu medycznego i niebezpiecznego – stan obecny

2. Odpady w placówkach medycznych , to nie tylko odpady medyczne….

 • Wytwarzanie odpadów w przychodniach lekarskich, galeriach, szpitalach…..
 • Czy ten odpad jest odpadem komunalnym?
 • Kiedy odpad jest odpadem niebezpiecznym?

3. Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia

 • Kto z prowadzących praktykę lekarską zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji odpadów?
 • Rejestr BDO – czy mnie to obowiązuje?
 • Ewidencja odpadów droga elektroniczną w BDO – jak się do tego przygotować?

4. Ewidencja to nie wszystko - magazynowanie, transport i utylizacja odpadów

 • Magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych – planowane i już obowiązujące zmiany
 • Dodatkowe wyposażenie pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania odpadów medycznych – nowe wymogi
 • Zasady transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych – nowe wymogi ADR
 • Sposoby przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów – kto, gdzie, jak?
 • Zasada bliskości – gdzie należy unieszkodliwiać odpady medyczne?

5. Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia.

 • Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną?
 • Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?

6. Wykaz aktualnych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami w placówkach medycznych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Gdańsk 2020-01-28 449.00 zł netto + 23% VAT *

Czas szkolenia: 10.00-16.00

Miejsce szkolenia:
Gdańsk - Dom Muzyka ul. Łąkowa 1-2


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane Zgłaszającego

Dane do fakturyPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane