WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2022 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy Prawo zamówień publicznych

Program szkolenia


I.    Przygotowanie udzielania zamówień publicznych
1.    Planowanie zamówień a szacowanie
2.    Szacowanie wartości zamówienia, w tym na dostawy (m.in. żywności, pomocy dydaktycznych, mebli, biurek), usługi oraz „drobne” roboty budowlane (np. remonty)


II.    Reguły udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych
1.    Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień – ułatwienie czy utrudnienie, obowiązek czy możliwość, stopień szczegółowości, praktyczne wskazówki dotyczące jego treści
2.    Wniosek (zapotrzebowanie) na zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł


III.    Przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł
1.    Opis przedmiotu zamówienia – jakie wymagania można określić, podobieństwa i różnice w stosunku do zamówień udzielanych według ustawy Pzp
2.    Kryteria oceny ofert i wybór oferty
3.    Rezygnacja z udzielenia zamówienia – czy możliwa, jak zabezpieczyć interes placówki
4.    Umowy dotyczące zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł – forma oraz zmiana umowy


IV.    Wymóg przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych
1.    Zasada pisemności a komunikacja elektroniczna – jak ją w praktyce rozumieć
2.    Zasada bezstronności i obiektywizmu – składanie oświadczeń zapewniających wypełnienie tej zasady (osoby, forma, termin, sankcje na brak oświadczenia)
3.    Zasada przejrzystości wydatków publicznych – obowiązkowy publiczny rejestr umów  


V.    Zamówienia publiczne według ustawy Pzp w procedurze „krajowej”  o wartości mniejszej niż progi unijne – kluczowe zagadnienia
1.    Oświadczenie wstępne wykonawcy – forma i możliwe podpisy elektroniczne, treść, reguły składania
2.    Podmiotowe środki dowodowe –  czy placówka oświatowa musi ich żądać od wykonawcy, jaki „model” działania wybrać, aby sprawnie, a zarazem z zabezpieczeniem interesów placówki udzielić zamówienia rzetelnemu wykonawcy
3.    Oferty –  obowiązek składania w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, problemy z oceną – przykłady z praktyki, obowiązki placówki oświatowej po otwarciu ofert, w tym dotyczące przekazania „interaktywnie” informacji o ofertach Prezesowi UZP


VI.    Umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia
1.    Zakazane postanowienia umowne – „problemy”, jak ich uniknąć w placówkach oświatowych
2.    Ogłoszenie o wykonaniu umowy – jak wypełnić ten obowiązek, sankcje za brak zamieszczenia ogłoszenia w postaci odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych


VII.    Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla placówek oświatowych
1.    Jakie umowy dotyczące zamówień znajdą się w rejestrze?
2.    Co zawiera rejestr umów?
3.    Od kiedy prowadzi się rejestr?
4.    Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16