WEBINARIUM: Zatrudnianie i wynagradzanie w INSTYTUCJACH KULTURY

Program szkolenia

 1. Zatrudnienie w instytucjach kultury
 1. Standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024 r. - obowiązek w placówkach działalności artystycznej
 • Obowiązek stworzenia Standardów ochrony małoletnich
 • Procedury sprawdzania kandydatów do pracy
 • Oświadczenia i zaświadczenia wymagane przy rekrutacji
 1. Nawiązanie stosunku pracy
 • Zasady zatrudniania pracowników artystycznych i pozostałych pracowników
 • Umowa o pracę, jako jedna z form nawiązania stosunku pracy – cechy właściwe dla stosunku pracy, które odróżniają go od innych stosunków cywilnoprawnych
 • Zasady prawidłowego formułowania zapisów umów o pracę
 • Rodzaje umów o pracę, w tym nowości w zakresie umowy na okres próbny
 • Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych
 • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca może w tym zakresie ograniczać pracownika?
 • Zasady dokonywania zmian w pierwotnej treści umowy o pracę
 • Powołania dyrektora instytucji kultury – na drodze konkursu / bez konkursu
 • Status zastępców dyrektora oraz głównego księgowego instytucji i jak powinni być zatrudniani
 • Kiedy i w jaki sposób można zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych? Różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło
 1. Zasady prawidłowego pozyskiwania danych i dokumentów od osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach kultury
 • Zakres danych osobowych, jakie można uzyskać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Dokumenty jakie powinna wypełnić i przedstawić osoba ubiegająca się o zatrudnienie
 1. Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia – wzór dokumentu
 • Informowanie o warunkach pracy i płacy
 • Informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu
 • Informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę
 • Dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym
 1. Rozwiązywanie umów o pracę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę – jak powinno wyglądać?
 • Zasady rozwiązywania umów terminowych
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia
 • Świadectwo pracy – jak prawidłowo je wystawić?

 1. Wynagradzanie w instytucjach kultury
 1. Wynagradzanie w instytucjach kultury
 • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego
 • Składniki wynagrodzenia – stałe i zmienne, obligatoryjne i fakultatywne
 • Dodatki do wynagrodzenia – określone w przepisach powszechnych i wewnętrznych instytucji
 • Zasady przyznawania nagród i premii
 • Dodatkowe wynagrodzenie pracowników artystycznych za używanie własnych instrumentów, rekwizytów i in., albo za reżyserię, scenografię itp. (art. 31a ustawy o org. i prow. dz. kult.)
 • Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla pracowników instytucji kultury
 1. Wynagrodzenia pracowników zarządzających instytucją kultury
 • Obowiązki wynikające z ustawy kominowej
 • Zamknięty katalog składników wynagrodzenia dyrektorów i głównych księgowych (a prawo do premii)
 • Nagroda roczna – przesłanki do jej nabycia i zasady wypłacania

       3. Regulamin wynagradzania jako źródło informacji o składnikach wynagrodzenia w instytucji kultury

 • Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania
 • Podstawowa treść regulaminu wynagradzania – sposób tworzenia regulaminu i jego zmian, a następnie skuteczne wprowadzanie ich w życie
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16