WEBINARIUM: Zatrudnianie i wynagradzanie w INSTYTUCJACH KULTURY

Program szkolenia

 

 1. Zatrudnienie w instytucjach kultury
 1. Nawiązanie stosunku pracy
  • Zasady zatrudniania pracowników artystycznych i pozostałych pracowników
  • Umowa o pracę, jako jedna z form nawiązania stosunku pracy – cechy właściwe dla stosunku pracy, które odróżniają go od innych stosunków cywilnoprawnych
  • Zasady prawidłowego formułowania zapisów umów o pracę
  • Rodzaje umów o pracę, w tym nowości w zakresie umowy na okres próbny
  • Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych
  • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca może w tym zakresie ograniczać pracownika?
  • Zasady dokonywania zmian w pierwotnej treści umowy o pracę
  • Powołania dyrektora instytucji kultury – na drodze konkursu / bez konkursu
  • Status zastępców dyrektora oraz głównego księgowego instytucji i jak powinni być zatrudniani
  • Kiedy i w jaki sposób można zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych? Różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło
 2. Zasady prawidłowego pozyskiwania danych i dokumentów od osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach kultury
  • Zakres danych osobowych, jakie można uzyskać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • Dokumenty jakie powinna wypełnić i przedstawić osoba ubiegająca się o zatrudnienie
 3. Obowiązki informacyjne pracodawcy
  • Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia – wzór dokumentu
  • Informowanie o warunkach pracy i płacy
  • Informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu
  • Informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę
  • Dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym
 4. Rozwiązywanie umów o pracę
  • Wypowiedzenie umowy o pracę – jak powinno wyglądać?
  • Zasady rozwiązywania umów terminowych
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia
  • Świadectwo pracy – jak prawidłowo je wystawić?

 1. Wynagradzanie w instytucjach kultury
 1. Wynagradzanie w instytucjach kultury
  • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego
  • Składniki wynagrodzenia – stałe i zmienne, obligatoryjne i fakultatywne
  • Dodatki do wynagrodzenia – określone w przepisach powszechnych i wewnętrznych instytucji
  • Zasady przyznawania nagród i premii
  • Dodatkowe wynagrodzenie pracowników artystycznych za używanie własnych instrumentów, rekwizytów i in., albo za reżyserię, scenografię itp. (art. 31a ustawy o org. i prow. dz. kult.)
  • Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla pracowników instytucji kultury
 2. Wynagrodzenia pracowników zarządzających instytucją kultury
  • Obowiązki wynikające z ustawy kominowej
  • Zamknięty katalog składników wynagrodzenia dyrektorów i głównych księgowych (a prawo do premii)
  • Nagroda roczna – przesłanki do jej nabycia i zasady wypłacania
 3. Regulamin wynagradzania jako źródło informacji o składnikach wynagrodzenia w instytucji kultury
  • Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania
  • Podstawowa treść regulaminu wynagradzania – sposób tworzenia regulaminu i jego zmian, a następnie skuteczne wprowadzanie ich w życie
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16