Zatrudnianie i wynagradzanie w INSTYTUCJACH KULTURY – ZMIANY od kwietnia 2019 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia i wynagradzania pracowników instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących przeprowadzania konkursów i zatrudniania osób kierujących instytucjami kultury oraz problemów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych w instytucjach kultury. Kwestie przeprowadzania konkursów na dyrektorów instytucji kultury uwzględniają najnowsze nowelizacje ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które weszły w życie w kwietniu i maju 2019 r.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości i stosowania przepisów prawnych. Zapoznanie uczestników z najnowszymi tendencjami w orzecznictwie sądowym dotyczącym obowiązujących przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury.

Program szkolenia

I.  Zasady zatrudniania w instytucjach kultury

1.  Czym są instytucje kultury?

 • Na jakich zasadach działają instytucje kultury?
 • Instytucja kultury a instytucja artystyczna – różnice.

2.  Podstawy prawne zatrudnienia w instytucjach kultury

 • Jaki zakres regulacji ma ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
 • Kiedy i w jakich wypadkach stosuje się Kodeks pracy w instytucjach kultury?
 • W jakich aktach wykonawczych uregulowane są sprawy płacowe i pracownicze?
 • W jakich wypadkach tworzy się regulaminy zakładowe i co w nich należy umieścić?

3.  Pracownicy instytucji kultury

 • Na jakich podstawach prawnych zatrudnia się pracowników?
 • Kiedy i w jaki sposób można zatrudniać zleceniobiorców i innych wykonawców umów cywilnoprawnych?
 • Jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło w świetle orzecznictwa SN?
 • Jakie są zasady zatrudniania pracowników artystycznych i pozostałych pracowników?
 • Kiedy i dla jakich pracowników istnieją ograniczenia w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia poza instytucją?

4.  Dyrektor instytucji kultury – zatrudnianie po zmianach od kwietnia 2019 r.

 • Kiedy stosuje się procedurę powołania dyrektora instytucji kultury za zgodą związków zawodowych i organizacji twórczych – bez konkursu?
 • Kiedy należy przeprowadzać konkursy na stanowisko dyrektora instytucji kultury po zmianach przepisów?
 • Jak i w jakim terminie należy ogłosić konkurs na dyrektora instytucji kultury?
 • Jaki powinien być skład komisji konkursowej?
 • Jakie są procedury konkursowe po zmianach?
 • Czego powinna dotyczyć umowa dotycząca warunków organizacyjno-prawnych i programu działalności instytucji, zawierana z dyrektorem? Kiedy i na jakich zasadach należy opublikować program działania instytucji?
 • Czy i na jakich warunkach można zatrudnić p.o. dyrektora?
 • W jaki sposób następuje odwołanie ze stanowiska dyrektora?

5. Dyrektor instytucji kultury jako reprezentant pracodawcy

 • Kto jest osobą zarządzającą zakładem pracy?
 • Jaki jest status zastępców dyrektora oraz głównego księgowego instytucji i jak powinni być zatrudniani?
 • Jaki jest status pracownika na innym kierowniczym stanowisku?
 • Jaki jest zakres nadzoru organizatora instytucji kultury i jego uprawnień w odniesieniu do pracowników instytucji kultury?
 • Jakie uprawnienia wobec pracowników i pozostałej kadry zarządzającej ma dyrektor?
 • Jak rozlicza się czas pracy dyrektora, zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego jako osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy?

6.  Umowy o pracę w instytucjach kultury

 • Jakie są obecnie obowiązujące rodzaje umów o pracę ?
 • Jakie mamy ograniczenia w zawieraniu umów terminowych?
 • Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Jak prawidłowo zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy i poza jaki okres?

II.  Wynagradzanie w instytucjach kultury

1. Czym jest wynagrodzenia pracownicze, a czym płaca zasadnicza?

2. Jakie są inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy?

3. Jakie są podstawy prawne ustalania wynagrodzeń w instytucjach kultury?

4. Jak prawidłowo opracować i wdrożyć regulamin wynagradzania oraz co powinien zawierać ten regulamin?

5. Jak zmienić i kiedy znieść regulamin wynagradzania?

6. Jakie są najważniejsze składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, inne dodatki – funkcyjny, specjalny? Jak je ustalać oraz wypłacać?

7. Jak ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników artystycznych za używanie własnych instrumentów, rekwizytów i in., albo za reżyserię, scenografię itp. (art. 31a ustawy o org. i prow. dz. kult.)?

8. Jak oblicza się nagrody jubileuszowe w instytucjach kultury dla poszczególnych kategorii zatrudnionych?

9. Jakie odprawy przysługują pracownikom instytucji kultury?

10. Jakie są konsekwencje błędów w wypłatach wynagrodzeń?

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch