WEBINARIUM: Wynagrodzenia i czas pracy pracowników medycznych w 2023 r. Zmiany w Kodeksie pracy wg ustawy z 1 grudnia 2022 r.

Korzyści dla uczestników webinarium:

 • możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium
 • materiał szkoleniowy przesłany e-mailem po szkoleniu

Program szkolenia

I. Wynagrodzenia pracowników medycznych
1. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Jak należało dokonać podziału pracowników na grupy zawodowe wg. kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku
 • Zasady kwalifikowania pracowników do odpowiednich grup zawodowych i współczynników pracy (wyjaśnienia na przykładach)
 • Pracownicy działalności podstawowej – kogo należy zaliczyć do 8, 9 i 10 grupy
 • Zakaz pogarszania warunków wynagradzania – co w praktyce oznacza dla pielęgniarek, położnych, lekarzy specjalistów i rezydentów
 • Podwyżki dla pracowników niemedycznych w 2022 r. – co oznacza powiązanie zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym
 • Jak w praktyce wypełnić obowiązek określenia od 2022 r.  w umowie o pracę każdego pracownika informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy 
 • Tryb ustalania wzrostu wynagrodzeń po wejściu w życie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
2. Wynagrodzenia lekarzy rezydentów i tzw. bon rezydencki
 • Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów
 • Zmiany w zakresie priorytetowych dziedzin medycyny
 • Prawo do bonu rezydenckiego. Zasady jego wypłaty i finansowania z NFZ
 • Wynagrodzenie za dyżury medyczne lekarzy rezydentów
 • Zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas odpoczynku po zejściu z dyżuru - co w praktyce oznacza  
 • Gwarancja wynagrodzenia za czas zajścia po dyżur 
3. Wynagrodzenia pracowników tymczasowych kierowanych do pracy w podmiotach leczniczych przez agencje pracy tymczasowej
 • Zatrudnienie tymczasowe – ogólna charakterystyka 
 • Zasady wynagradzania pracowników tymczasowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę
 • Zasady wynagradzania pracowników tymczasowych zatrudnianych w oparciu o umowy cywilnoprawne
 • Dopuszczalność cywilnoprawnego zatrudniania pracowników tymczasowych
 • Obowiązek zapewnienia pracownikom tymczasowym warunków pracy i płacy na poziomie pracowników podmiotu leczniczego

II. Czas pracy pracowników medycznych  
1. Norma a wymiar czasu pracy 
 • Normy czasu pracy obowiązujące pracowników podmiotów leczniczych
 • Normy czasu pracy pracowników niepełnoetatowych
 • Czym się różni norma od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym
2. Doba pracownicza i jej wpływ na planowanie czasu pracy 
3. Praca w godzinach nadliczbowych, niedziele, święta i w porze nocnej
 • Zasady jej planowania i rozliczania w kontekście problematyki wymiaru czasu pracy pracowników
4. Zasady planowania czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne
 • Zasady planowania dyżurów medycznych;
 • Kto może pełnić dyżur medyczny?
 • Dopuszczalność pełnienia 24-godzinnych dyżurów medycznych –  stanowiska Ministerstwa i PIP
 • Zaliczanie godzin dyżuru medycznego do limitu nadgodzin
5. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne 
 • Dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN
 • Zasady wynagradzania obowiązujące w przypadku niewypracowania wymiaru czasu pracy lub jego uzupełnienia godzinami dyżuru
 • Zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy 
6. Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego
 • Sposób ustalania wynagrodzenia za dyżur medyczny
 • Dopuszczalność innej niż pieniężna rekompensaty za dyżur medyczny
7. Klauzula opt – out
 • Obowiązki związane z wprowadzeniem klauzuli
 • Kto może zawrzeć klauzulę opt-out?
 • Czas pracy w ramach klauzuli
 • Rekompensata w ramach klauzuli
 • Ile godzin można pracować w ramach klauzuli opt-out?
 • Czy można ograniczyć czas pracy w ramach klauzuli?
8. Rozliczanie czasu pracy
 • Ustalanie godzin nadliczbowych – metody liczenia i stanowiska organów
 • Jak korzystnie rekompensować pracę nadliczbowej i na jakie pułapki uważać?
 • Kiedy nie można udzielić czasu wolnego za nadgodziny oraz kiedy taka forma rekompensaty jest nieopłacalna?
 • Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Kiedy można zapłacić za pracę w sobotę nie popełniając wykroczenia?
 • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta – stanowiska PIP i MPiPS
 • Ile dodatków wypłacić za pracę w niedzielę lub święto?
 • Jeden czy dwa dodatki za pracę w porze nocnej?

III. Zmiany w Kodeksie Pracy wg ustawy z 1.12.2022 r.

1. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy wg ustawy z 1.12.2022 r.

 • Zasady wykonywania pracy zdalnej
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
 • Przestrzeganie przepisów BHP
 • Okazjonalna praca zdalna

2. Kontrola trzeźwości wg ustawy z 1.12.2022 r.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16