WEBINARIUM: KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2024 r. – zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy, dokumentacja z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy oraz najbliższych zmian (szkolenie 3-dniowe)

Szkolenie 3-dniowe:

Dzień 1 - 13.05.2024 godz. 9.00 - 13.00Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy    Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Dzień 2 - 20.05.2024 godz. 9.00 - 13.00 Wynagrodzenia, czas pracy oraz urlopy i nowe uprawnienia rodzicielskie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy   Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Dzień 3 - 27.05.2024 godz. 9.00 - 13.00  Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracyewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy     Zapisz się tylko na to szkolenie >>>

Można również zapisać się na każde szkolenie osobno.

Program szkolenia

 

13.05.2024 r. godz. 900– 1300

Dzień 1.  Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

 1.  Zatrudnianie pracowników oświatywarunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
  • zatrudnianie nauczycieli początkujących
  • zatrudnianie pracowników samorządowych – omówienie procedur naboru na stanowiska urzędnicze (rodzaje umów o pracę)
  • wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w Kodeksie pracy
  • zaświadczenia o niekaralności i inne dokumenty wymagane przy nawiązywaniu stosunku pracy w związku ze standardami ochrony małoletnich - NOWOŚĆ
 2. Zmiana warunków zatrudnienia
  • zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)
  • zmiana wymiaru etatu
  • przeniesienie do innej jednostki
  • zmiany innych warunków pracy
 3. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty
  • Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela
   • rozwiązanie stosunku pracy inicjatywy nauczyciela
   • przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby
   • niezdolność do pracy
   • cofnięcie skierowania do nauczania religii
   • negatywna ocena pracy
   • niewykonanie badań profilaktycznych
   • nieuzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
  • Zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami niepedagogicznymi
   • porozumienie stron
   • wypowiedzenie (szczegółowe wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy przez pracodawcę) – przyczyny, procedury, ograniczenia
   • wymóg uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony i konsultacja ze związkiem zawodowym
   • zakazane przyczyny wypowiedzenia wg zmian w Kodeksie pracy
   • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Przyczyny organizacyjne rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem szkoły
   • terminy wypowiedzenia w przypadku nauczycieli
   • kryteria doboru do zwolnienia
   • współpraca ze związkiem zawodowym
   • stan nieczynny i odprawa

20.05.2024 r. godz. 900– 1300

Dzień 2. Wynagrodzenia, czas pracy oraz urlopy i nowe uprawnienia rodzicielskie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

 1. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  • składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)
  • zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – skutki i obowiązki
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • potrącenia w wynagrodzenia
 2. Wynagradzanie nauczycieli
  • podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – zasady wyrównywania wynagrodzenia - NOWOŚĆ
  • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  • dodatek za wychowawstwo
  • świadczenie „na start” wg zmienionych przepisów
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) - nowe możliwości związane z urlopem opiekuńczym
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
   • zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2023/2024 w jakich placówkach, tryb postępowania
 3. Czas pracy pracowników oświaty
  • elastyczne systemy czasu pracy w aspekcie zmian Kodeksu pracy (odrębności dotyczące nauczycieli)
  • praca zdalna w świetle zmian w Kodeksie pracy (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)
  • godziny nadliczbowe pracowników samorządowych
  • czas pracy nauczycieli (ustalanie pensum nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, pensum nauczycieli niepełnosprawnych, godzina na konsultacje)
 4. Usprawiedliwianie nieobecności
  • zasady
  • tryb określenia
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność
 5. Zwolnienia od pracy
  • zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli
  • urlopy okolicznościowe
  • inne płatne zwolnienia od pracy
  • zwolnienia niepłatne
  • zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli
  • urlopy opiekuńcze pracowników oświaty
  • zmiany w korzystaniu z urlopów rodzicielskich i ojcowskich

        6. Zmiany w zakresie ZFŚS

 • ustalenie wysokości świadczenia urlopowego nauczycieli
 • wysokości odpisów na ZFŚS
 • odpis na emerytowanych nauczycieli - NOWOŚĆ

27.05.2023 r. godz. 900– 1300

Dzień 3. Dokumentacja pracownicza w oświacie w tym zasady wystawiania świadectw pracy, ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji urlopowej z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

 1. Dokumentacja pracownicza
  • okres przechowywania dokumentacji
  • formy prowadzenia dokumentacji
  • akta osobowe przy ponownym zatrudnieniu pracownika
  • niszczenie dokumentacji
  • informacje przekazywane pracownikom przy rozwiązaniu stosunku pracy
  • przepisy przejściowe
 2. Dokumenty przechowywane w aktach osobowych
  • nowy podział akt osobowych
  • numeracja akt
  • rodzaje dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
   • Część A – rodzaje dokumentów dotyczących nawiązywania stosunków pracy
   • Część B – dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, problematyka tworzenia podteczek
   • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (w tym omówienie zasad wystawiania świadectw pracy, zwłaszcza w kontekście spraw sądowych, czy wystąpienia o świadectwo po ustaniu stosunku pracy)
   • Część D – dokumenty związane z karami nakładanymi na pracowników
   • Część E – dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu
  • przechowywanie dokumentacji dotyczącej korzystania z nowych uprawnień rodzicielskich
 3. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • zakres dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
  • odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli (rozliczanie i ewidencjonowanie dodatkowej godziny „na konsultacje”)
 4. Dokumentacja urlopowa
  • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli
   • nabywanie prawa do urlopu w szkołach
   • urlopy proporcjonalne nauczycieli
   • urlop uzupełniający i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   • urlopy kadry kierowniczej w szkołach
   • wymiar urlopu w placówkach nieferyjnych
  • Urlopy pracowników niepedagogicznych
   • wymiar urlopu
   • zasady udzielania urlopów, w tym sporządzanie planu urlopów
   • urlopu proporcjonalne
 5. Wzory dokumentów kadrowych (od zatrudnienia do zwolnienia)
 • Umowa o pracę 
 • Akt mianowania
 • Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i samorządowych
 • Porozumienia zmieniające treść umowy o pracę
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Przeniesienie nauczyciela z art. 18 Karty Nauczyciela
 • Przeniesienie na inne stanowisko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
 • Uzupełnienie etatu
 • Ograniczenie zatrudnienia
 • Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
 • Wypowiedzenie umowy o pracę (w tym umowy na czas określony)
 • Informacja o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z art. 20 KN
 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu uzyskania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu cofnięcia skierowania do nauczyciela religii
 • Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy
 • Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16