WEBINARIUM: Udzielanie zamówień publicznych przez spółki komunalne oraz zakłady komunalne z uwzględnieniem sprawozdania rocznego

Program szkolenia

 1. Wszczęcie postępowania w trybie podstawowym oraz w przetargu nieograniczonego
 • Miejsce ogłoszenia i sposób przekazania/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
 • Zmiana ogłoszenia – czy i jakie są ograniczenia w tym zakresie

 1. Specyfikacja warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
 • Upublicznianie SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania – w jakim terminie i jakie są stwierdzane naruszenia
 • Pytania wykonawców do SWZ i udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego – forma, terminy

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 • Rozróżnienie równoważności produktów od równoważności norm oraz zasady stosowania każdego z tych rozwiązań; wybrane przykłady w świetle orzecznictwa KIO
 • Przedmiotowe środki dowodowe – rodzaje (m.in. karty katalogowe, certyfikaty), w tym obowiązek akceptacji przez zamawiającego równoważnych środków, czy i na jakich zasadach przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu przez wykonawcę, kiedy przedmiotowy środek stanowi treść oferty niepodlegającą uzupełnieniu (przykłady z kontroli)

 1. Podmiotowe środki dowodowe, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz ocena podmiotowa wykonawcy w tym zakresie
 • Podmiotowe środki dowodowe, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy na spełniania warunków udziału w postępowaniu – ocena przez zamawiającego m.in. e-dokumentów urzędowych (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), ocena pod kątem aktualności na dzień złożenia
 • Reguły zastosowania art. 128 ust. 1 Pzp – jaki termin wyznaczyć wykonawcy, zakres i treść wezwania, jak w praktyce orzeczniczej rozumie się jednokrotność wezwania
 • Jak ma postąpić zamawiający, gdy wykonawca bez wezwania złoży podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą lub uzupełni bez wezwania

 1. Wymagania dotyczące ofert i ich ocena
 • Forma oferty a problemy praktyki – m.in. oferta z niewłaściwym formacie pliku, oferta opatrzona pieczęcią elektroniczną, oferta złożona z każdą stroną w osobnym pliku a kwestia „uznania” podpisu
 • Wyznaczenie terminu związania ofertą i reguły jego przedłużania, jak postąpić gdy termin związania upłynie - czy możliwe jest wtedy dokonanie wyboru oferty lub zawarcie umowy
 • Czy zamawiający powinien wymagać wniesienia wadium
 • Ocena oferty pod kątem podstaw odrzucenia – wybrane zagadnienia

 1. Umowy
 • Forma umowy – pisemna, elektroniczna a może hybrydowa?
 • Zakazane postanowienia umowne
 • Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne w umowach na czas dłuższy niż 6 miesięcy

 1. Sporządzenie i przekazanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień do Prezesa UZP do 1 marca za pomocą platformy e-Zamówienia
 • Przekazanie sprawozdania rocznego i możliwość korekty sprawozdania
 • Informacje zamieszczane w sprawozdaniu rocznym w przypadku zamówień udzielonych
  z zastosowaniem ustawy Pzp – wybrane kluczowe zagadnienia 
 • Informacje zamieszczane w sprawozdaniu rocznym w przypadku zamówień udzielonych
  z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16