WEBINARIUM: Regulamin pracy i wynagradzania w jednostkach oświatowych oraz ochrona Sygnalistów w 2024 r. z ramowymi wzorami regulaminów pracy i wynagradzania

Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach organizacji pracy w placówce oświatowej, omawiając prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika. Tematy poruszane podczas wykładu są dostosowane do specyfiki oświaty. Uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę do stworzenia regulaminu pracy i wynagradzania, a także wskazówki dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi.  Szkolenie wskaże na nowe rozwiązania do zastosowania w placówce oświatowej.

Na szkoleniu omówimy również nowe przepisy dotyczące wdrożenia w 2024 r. ustawy o sygnalistach.  Obecnie trwają intensywne prace w sejmie.

Program szkolenia

 1. Charakterystyka wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy
 2. Regulamin Pracy
  • Pracodawcy zobowiązani do wprowadzenia regulaminu
  • Informacja o warunkach zatrudnienia
  • Sankcje za niewprowadzenie regulaminu
  • Funkcje regulaminu pracy
  • Tryb ustalania treści regulaminu pracy
  • Treść regulaminu pracy – regulacje obowiązkowe i fakultatywne
   • Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy
   • Organizacja pracy
   • Warunki przebywania na terenie zakładu pracy  w czasie pracy i po jej zakończeniu
   • Wyposażenie pracowników narzędzia i materiały
   • Systemy i rozkłady czasu pracy
   • Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia
   • Wykazy pracy wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom
   • Obowiązki dotyczące bhp oraz ppoż
   • Przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy
   • Usprawiedliwianie nieobecności
   • Prywatne wyjścia
   • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
   • Urlopy opiekuńcze w tym nauczyciela
   • Informacje o karach z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników
   • Kontrola trzeźwości
   • Wejście w życie regulaminu pracy
 3. Współpraca ze związkami zawodowymi
  • Ustalenie ilości związków zawodowych działających w szkole
  • Reprezentatywność organizacji związkowych
  • Uzgadnianie treści regulaminów przy braku związków zawodowych
  • Orzecznictwo sądowe
 4. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
  • Wprowadzanie regulaminu wynagradzania
  • Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania
  • Obligatoryjna treść regulaminu
  • Treść fakultatywna
   • Dodatkowe składniki wynagrodzenia (rodzaje dodatków, sposoby regulacji)
  • Premie i nagrody a minimalne wynagrodzenie za pracę
  • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 5. Obowiązki związane z ochroną sygnalistów
  • Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów
  • Kto może być sygnalistą i co może być przedmiotem zgłoszeń
  • Zakres ochrony sygnalistów
  • Pracodawcy obowiązani do ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym jednostki organizacyjne JST
  • Zasady ustalania procedury zgłoszeń wewnętrznych
  • Zakres procedury zgłoszeń wewnętrznych
  • Rejestr zgłoszeń
  • Zgłoszenia zewnętrzne
  • Ujawnienie publiczne
  • Przepisy karne
 6. Wzory dokumentów w formie edytowalnej
  • Ramowy regulamin pracy
  • Ramowy regulamin wynagradzania
  • Wzór informacja o warunkach zatrudnienia pracowników pedagogicznych
  • Wzór informacja o warunkach zatrudnienia pracowników samorządowych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16