WEBINARIUM: Zasady zatrudniania, zmiany warunków oraz rozwiązywania stosunku pracy pracowników oświaty z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielską.

Program szkolenia

 • Zatrudnianie pracowników oświaty
  • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
  • zatrudnianie nauczycieli początkujących
  • zatrudnianie pracowników samorządowych – omówienie procedur naboru na stanowiska urzędnicze (rodzaje umów o pracę)
  • wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w Kodeksie pracy
  • zaświadczenia o niekaralności i inne dokumenty wymagane przy nawiązywaniu stosunku pracy w związku ze standardami ochrony małoletnich - NOWOŚĆ

 • Zmiana warunków zatrudnienia
  • zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)
  • zmiana wymiaru etatu
  • przeniesienie do innej jednostki
  • zmiany innych warunków pracy

 • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty
  • Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela
   • rozwiązanie stosunku pracy inicjatywy nauczyciela
   • przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby
   • niezdolność do pracy
   • cofnięcie skierowania do nauczania religii
   • negatywna ocena pracy
   • niewykonanie badań profilaktycznych
   • nieuzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
  • Zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami niepedagogicznymi
   • porozumienie stron
   • wypowiedzenie (szczegółowe wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy przez pracodawcę) – przyczyny, procedury, ograniczenia
   • wymóg uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony i konsultacja ze związkiem zawodowym
   • zakazane przyczyny wypowiedzenia wg zmian w Kodeksie pracy
   • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Przyczyny organizacyjne rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem szkoły
   • terminy wypowiedzenia w przypadku nauczycieli
   • kryteria doboru do zwolnienia
   • współpraca ze związkiem zawodowym
   • stan nieczynny i odprawa

 • Wzory dokumentów (od zatrudnienia do zwolnienia)
  • Umowa o pracę 
  • Akt mianowania
  • Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i samorządowych 
  • Porozumienia zmieniające treść umowy o pracę
  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
  • Przeniesienie nauczyciela z art. 18 Karty Nauczyciela
  • Przeniesienie na inne stanowisko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
  • Uzupełnienie etatu
  • Ograniczenie zatrudnienia
  • Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
  • Wypowiedzenie umowy o pracę (w tym umowy na czas określony)
  • Informacja o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z art. 20 KN
  • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu uzyskania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu cofnięcia skierowania do nauczyciela religii
  • Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy
  • Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16