WEBINARIUM: Systemy CZASU PRACY w INSTYTUCJACH KULTURY w 2024 r. z uwzględnieniem równoważnego czasu pracy – harmonogramy, rozliczanie, ewidencja

Program szkolenia

 

 1. Przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a przepisy Kodeksu pracy
 2. Elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników instytucji kultury
 • Zasady planowania czasu pracy pracowników w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego
 • Doba pracownicza, ruchoma organizacja pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jako elementy uelastyczniające planowanie czasu pracy pracowników instytucji kultury
 • Okres rozliczeniowy jako element elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników i jego rozliczania
 1. Planowanie czasu pracy pracowników instytucji kultury –  tworzenie rozkładów czasu pracy
 • Ramowy a indywidualny rozkład czasu pracy
 • Obowiązek sporządzania indywidualnych rozkładów czasu pracy
 • Dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy
 • Obowiązek archiwizowania dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników
 1. Systemy czasu pracy i zasady ich stosowania
 • Charakterystyka poszczególnych, najczęściej stosowanych, systemów czasu pracy
 • Omówienie specyfiki niektórych stosowanych w instytucjach kultury systemów czasu pracy
 • Szczegółowe omówienie systemu równoważnego czasu pracy pracowników instytucji kultury
 • zasady wprowadzania; rozliczanie czasu pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy
 • Szczegółowe omówienie systemu zadaniowego czasu pracy pracowników instytucji kultury
 • zasady wprowadzania, rozliczanie czasu pracy w tym pracy nadliczbowej, zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji czasu pracy
 • Szczegółowe omówienie systemu przerywanego czasu pracy pracowników instytucji kultury
 • zasady wprowadzania; wynagrodzenie za czas przerwy
 • czy w Instytucji Kultury przy obowiązującym przerywanym systemie czasu pracy w ramach podstawowego czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin?
 1. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych ze szczególnym uwzględnieniem rewolucyjnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2023 r. – NOWOŚĆ!
 2. Rozliczanie czasu pracy
 • Ustalanie i rozliczanie pracy nadliczbowej
 • praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu
 • wynagrodzenie za pracę nadliczbową 
 • praca nadliczbowa świadczona bez polecenia pracodawcy
 • godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych i zarządzających
 • Zasady rozliczania pracy w niedzielę i święta
 • obowiązek wypłaty wynagrodzenia czy możliwość udzielenia czasu wolnego od pracy
 • praca nadliczbowa w niedzielę lub święto – jak ją ustalać i rekompensować
 • Czas wolny czy dzień wolny za dodatkową pracę pracownika
 • Jak rozliczać czas poświęcony przez aktorów w domu na przygotowanie się do roli?
 • czy jest to ich czas pracy?
 • czy za czas poświęcony na naukę roli przypadający poza normlanymi godzinami pracy aktora należy mu się dodatkowe wynagrodzenie?
 • Dyżur pracowniczy – wynagrodzenie czy czas wolny za dyżur
 • Praca w dni wolne od pracy – zasady polecania i rekompensaty
 • Praca w nocy i jej rekompensata
 • Przerwy w pracy  i zasady ich wynagradzania – 15-minutowa przerwa w pracy; przerwy na karmienie dziecka piersią; przerwa śniadaniowa dla pracownika młodocianego; przerwy dla osób niepełnosprawnych; 5-minutowa przerwa dla pracowników wykonujących pracę przy monitorze ekranowym
 1. Ewidencja czasu pracy – elektroniczna czy papierowa jakie dane musi zawierać
 2. Praca zdalna – zasady, regulaminy, bezpieczeństwo  
 3. Zmiany w zakresie czasu pracy w 2023 r.  – Elastyczne rozkłady czasu pracy pracowników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16