WEBINARIUM: Fakturowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w 2020/2021 r. – zmiany i problematyczne zagadnienia

Na szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane zasadami wystawiania faktur. Przedstawione zostaną także podstawowe zasady rozliczania podatku VAT niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury.

Program szkolenia

1.  Kiedy czynność dokumentujemy fakturą a kiedy innym dowodem księgowym (np. notą księgową)

 • czynności wewnątrz jednostki samorządu terytorialnego
 • czynności w charakterze organu władzy publicznej

 

2.  Kiedy wystawiamy fakturę   

 • kiedy wystawiamy fakturę obowiązkowo, a kiedy na żądanie (osoby indywidualne; sprzedaż zwolniona, także dla firm)

 

3. Rodzaje faktur

 • faktury VAT (faktury, faktury zaliczkowe, faktury VAT marża, faktury uproszczone, faktury do paragonów, paragony jako faktury uproszczone)
 • faktura VAT RR

 

4. Podmioty uprawnione  do wystawienia faktur VAT

 • sprzedawca
 • nabywca (samofakturowanie)
 • osoby trzecie: z mocy prawa (np. komornicy sądowi) i na podstawie pełnomocnictwa (np. biura rachunkowe)

 

5. Obowiązek przekazania danych z faktury sprzedaży w schemacie JPK_FA, kiedy JPK_FA(2) a kiedy JPK_FA(3)

 

6. Dane, która powinna zawierać faktura

 • data wystawienia (w tym data wystawienia faktury elektronicznej)
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zaliczki, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (problem nazw skróconych)
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
 • w niektórych transakcjach wewnątrzwspólnotowych stosujemy tzw. numery VAT UE
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkową netto) 
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwota należności ogółem
 • sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
 • wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
 • wyrazy „samofakturowanie” na fakturze
 • kiedy wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – likwidacja odwrotnego obciążenia od 1.11.2019 r.
 • wyrazy „mechanizm podzielonej” na fakturze od 1 listopada 2019 r. – sankcje za ich brak
 • wyrazy „procedura marży dla biur podróży” na fakturze
 • wyrazy procedura marży towary używane", "procedura marży dzieła sztuki" lub "procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki" na fakturze
 • szczególne dane na fakturach WDT nowych środków transportu
 • szczególne dane dla faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej)
 • faktury uproszczone
 • paragon jako faktura uproszczona
 • faktura w przypadku cen urzędowych
 • zaokrąglenia na fakturze
 • faktury dokumentujące WDT, w tym najnowsze zmiany w tym zakresie
 • faktury dokumentujące „eksport usług”
 • faktury dokumentujące dostawy towarów poza terytorium kraju
 • faktury walutowe

 

7. Faktura zaliczkowa

 • kiedy wystawiamy fakturę  zaliczkową
 • dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
 • kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
 • faktura proforma a faktura zaliczkowa

 

8. Sposób wystawienia faktury

 • egzemplarze faktur papierowych
 • egzemplarze faktur elektronicznych
 • rozróżnienie KOPIA/ORYGINAŁ

 

9. Faktury do paragonu

 • obowiązek dołączania paragonu do faktury
 • paragon do faktury elektronicznej
 • paragon elektroniczny – z kasy on-line a faktura
 • paragon jako faktura uproszczona
 • kasy wirtualne a faktura

 

10. Terminy wystawienia faktur

 • zasada ogólna (na 30 dni przed i do 15 następnego miesiąca)
 • termin wstawienia faktur zaliczkowych
 • termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych
 • termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasingi) i media

 

11. Faktury papierowe i elektroniczne

 • faktury tradycyjne (papierowe)
 • faktury elektroniczne
 • pojęcia autentyczności, integralności i czytelności faktury i e-faktury

 

12. Faktura elektroniczna

 • warunki stosowania: akceptacja nabywcy
 • faktury w PDF, podpis kwalifikowany i EDI
 • dane jakie powinna zawierać

 

13. Ustrukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych

 • kiedy stosujemy i dla kogo jest obowiązkowa
 • forma: tylko XML
 • obowiązek posiadania konta na platformie
 • dane wymagane dla faktury ustrukturyzowanej

 

14. Dokumenty korygujące

 • faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
 • nota korygująca:  przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
 • nieprawidłowy nabywca na fakturze – zmiana stanowiska organów podatkowych - jak postąpić?
 • forma faktury korygującej i noty korygującej
 • problem anulowania faktury

 

15. Duplikaty faktur: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie musi zawierać, forma

 

16. Przechowywanie faktur

 

17. Nowe JPK_VAT od 1 października 2020 r. – ujęcie faktur w nowym JPK_VAT

 • ujęcie faktur, faktur korygujących, not korygujących w nowych JPK VAT (JPK_V7 i VAT_7K)
 • faktury wystawiane do faktur w nowym JPK VAT
 • kary porządkowe za błędy w JPK-VDEK i ewidencji VAT podatnika czynnego

 

18. Odpowiedniki faktur wewnętrznych

 

19. Faktura a rozliczenia podatkowe – wybrane zagadnienia w pigułce

 • obowiązek podatkowy VAT a data sprzedaży lub data wystawienia faktury
 • kwota netto a podstawa opodatkowania VAT
 • stawki podatku i zwolnienia
 • nowa matryca stawek podatkowych od 1 lipca 2020 r.
 • rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na minus: kiedy obowiązek posiadania potwierdzenia odbiory
 • rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na plus
 • faktura jako dokument stanowiący podstawę odliczenia podatku naliczonego

 

20. Tarcze antykryzysowe – skutki dla fakturowania

 

21. Projektowane zmiany VAT (tzw. VAT SLIM)

 • zmiany w zakresie korekty podatku VAT, w tym potwierdzania odbioru faktury korygującej
 • zmiany w zakresie kursów walut obcych do przeliczania kwot na potrzeby podatku VAT
 • zmiany w zakresie obowiązkowej podzielonej płatności
 • zmiany w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego
 • zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16