WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2023 w podmiotach leczniczych – praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej w sprawozdaniu xml z zeznaniem CIT

 

Program szkolenia

Uwarunkowania formalne i zmiany przepisów w podmiotach leczniczych 

 • Istotne zmiany w 2023 r. dotyczące podmiotów leczniczych
 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
 • Uwarunkowania formalno-prawne finansowanych świadczeń medycznych przez NFZ
 • Rozliczenie w księgach sfinansowanych, a nie zrealizowanych w latach ubiegłych świadczeń
 • Darowizny, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku – skutki bilansowe i podatkowe
 • Finansowe zamknięcie roku – w kontekście ustawy o finansach publicznych
 • Korekty planu finansowego – uwarunkowania formalne, a uwarunkowania praktyczne
 • Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
 • Skutki Wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie pokrywania strat SP ZOZ

Sprawozdanie finansowe w podmiotach leczniczych za 2023 r.

 • Istotne kwestie związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
 • Inwentaryzacja – zapasy, inwestycje w toku, weryfikacja sald
 • Nakłady inwestycyjne, w tym finansowane z różnych źródeł, wydatki remontowe
 • Ewidencja i wycena zapasów
 • Ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.
 • Korekty kosztów na przełomie roku
 • Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia
 • Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych, rozliczeń międzyokresowych w tym rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Przychody – rozpoznawanie, ewidencja, korekta przychodów na przełomie roku

Praktyczne wskazówki w zakresie opracowania polityki rachunkowości w odniesieniu do wymagań Standardu rachunku kosztów

 • Omówienie wymaganych standardem elementów polityki rachunkowości
 • Praktyczne wskazówki – jakie zastosować rozwiązania i zapisy w zakresie VAT
 • Wycena procedur medycznych a zapisy w polityce rachunkowości
 • Metodologia rozliczeń, narzutów, rozliczeń ośrodków proceduralnych
 • Wybrane problemy z rozliczeniem kosztów – praktyka rozliczeń – weryfikacja prawidłowości rozliczeń
 • Krąg kosztów – kontrola prawidłowości rozliczeń i domknięcia kręgu kosztów
 • Praktyczne wskazania na które szczególnie należy zwrócić uwagę

Rachunek przepływów pieniężnych – podejście praktyczne

 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – identyfikacja, ujęcie korekt
 • Inne korekty – identyfikacja, źródła informacji 
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 • Kredyty i pożyczki
 • Spłaty kredytów i pożyczek
 • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
 • Odsetki
 • Dotacje i darowizny w rachunku przepływów pieniężnych

Zasygnalizowanie istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 r.

 • Zeznanie podatkowe CIT 8 za 2023 r. – przydatny szablon Excel uwzględniający powiązanie noty podatkowej w xml w sprawozdaniu finansowym z zeznaniem CIT
 • Dotacje, darowizny COVID – ewidencja, rozliczenie, ujęcie bilansowe i podatkowe
 • Przychody rachunkowe a przychody podatkowe w SP ZOZ szczególne przypadki
 • Koszty rachunkowe a koszty podatkowe – omówienie ważniejszych spraw
 • Linia orzecznicza – omówienie najnowszych interpretacji
 • Zeznanie podatkowe CIT 8  za 2023 r. – krótkie omówienie istotnych zmian w tym omówienie załączników do zeznania CIT
 • Warunki korzystania dochodów ze zwolnienia, odliczenia od dochodu, zysk, strata podatkowa – aspekty praktyczne
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16