WEBINARIUM: Wycinka zieleni w 2024 r. omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo

16.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

 

Program szkolenia

 1. Zmiany w 2023 r. w zakresie przyjmowania wniosków
 2. Problematyka usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Problematyka gminnej ewidencji zabytków. Administracyjne kary pieniężne wymierzane przez Konserwatora
 3. Pojęcia podstawowe – drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 4. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia
 1. drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
 2. krzewy w skupiskach do 25 m2
 3. drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
 4. problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
 5. usuwanie zieleni na podstawie innych przepisów
 6. problematyka złomów i wywrotów
 1. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą –  instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce  jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki – czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową
 2. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewódzki konserwator zabytków
 1. kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
 2. uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
 1. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.)
 2. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną. Problematyka przesadzanie drzew
 3. Procedura wydawania decyzji (oględziny – w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe – w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1.6.2017 r. przepisów KPA dot. wycinki zieleni
 4. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków – czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
 5.  Ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 6. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni  
 1. powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
 2. opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
 3. opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
 4. ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8
 1. Ochrona zieleni a inne ustawy – usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
 2. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
 3. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
 4. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych
 5. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
 1. usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
 2. zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony) – kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 3. inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 4. uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 5. wysokość kary- zasada, wyjątki, kara na raty
 6. odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
 7. nowe delikty – usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
 1. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie –  przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
 2. Problematyka pomników przyrody – ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2024-09-16 347.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane