WEBINARIUM: Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem uwarunkowań Standardu Rachunku Kosztów dla świadczeniodawców – z edytowalnym wzorem projektu dokumentu

Korzyści dla uczestników webinarium:
• możliwość zadawania pytań podczas webinarium
• materiał szkoleniowy w formacie pdf przesłany e-mailem

W materiałach uczestnicy otrzymają edytowalny projekt dokumentu dostosowany do zmienionego standardu.

Program szkolenia

I.    Organizacyjno-prawne kwestie przygotowania instrukcji
1.    Uwarunkowania prawne w zakresie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
2.    Aspekty organizacyjne a Instrukcja obiegu dokumentów
3.    Znaczenie i zakres Instrukcji obiegu dokumentów

II.    Praktyczne aspekty opracowania instrukcji
1.    Praktyka opracowania instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, w tym dokumentów księgowych
2.    Omówienie przykładowej instrukcji
3.    Instrukcja obiegu dokumentów a ISO oraz standardy akredytacyjne
4.    Procedury składające się na obieg i kontrolę dokumentów finansowo-księgowych
5.    Sytuacja wewnętrzna jednostki a obieg informacji i dokumentów
6.    Praktyka w zakresie dokonywanych przez pracowników merytorycznych opisów na dokumentach źródłowych

III.    Kontrola w jednostce i jej dokumentowanie
1.    Właściwe dokumentowanie należytej i adekwatnej kontroli wewnętrznej oraz kontroli zarządczej
2.    Obowiązki kierownika jednostki oraz głównego księgowego w zakresie kontroli wstępnej i zatwierdzania dokumentów źródłowych

IV.    Obieg dokumentów
1.    Organizacja procesów związanych z obiegiem informacji
2.    Praktyczne aspekty obiegu dokumentów księgowych
3.    Adnotacje na dokumentach, dekretacja dowodów księgowych
4.    Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo-księgowej
5.    Tworzenie, obieg i kontrola dokumentów a praca zdalna i telepraca w czasie COVID-19

V.    Ochrona danych
1.    Zasady ochrony danych, w tym uwarunkowania RODO a Instrukcja obiegu dokumentów
2.    Polityka bezpieczeństwa jednostki a instrukcja obiegu dokumentów
3.    Aspekty informatyczne zasad ochrony danych

VI.    Elektronizacja obiegu dokumentów
1.    Forma tradycyjna i elektroniczna dokumentów – kwestie prawne
2.    Elektroniczny obieg dokumentów a obieg papierowy
3.    Wykorzystanie ePUAPu oraz podpisu elektronicznego
4.    Potwierdzanie za zgodność dokumentów elektronicznych oraz weryfikacja podpisu elektronicznego

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16