Najbliższe szkolenia

ZAMÓWIENIA poniżej 30 000 euro oraz dokumentacja postępowania w INSTYTUCJACH KULTURY w 2019 r. z uwzględnieniem elektronizacji zamówień i najistotniejszych postanowień ustawy PZP z 11.09.2019 r.

Na szkoleniu wskażemy prawidłowe procedury oraz pomożemy usprawnić proces udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro uwzględniając specyfikę wydatków w instytucjach kultury.  W oparciu o prawidłowo oszacowaną wartość zamówienia
20.11.2019, Katowice

Przygotowywanie i udzielanie ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w instytucjach wojskowych z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Szkolenie pozwoli przygotować pracowników resortu obrony narodowej do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania zamówień publicznych, pozyskać lub ugruntować wiedzę i umieć ją przełożyć na praktykę. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby szkolenie uwzględniało specyfikę zamówień udzielanych przez instytucje wojskowe i najczęściej identyfikowane problemy.

Przygotowywanie i udzielanie zamówień publicznych przez PODMIOTY LECZNICZE ze szczególnym uwzględnieniem ELEKTRONIZACJI, OPISU przedmiotu zamówień oraz KRYTERIÓW oceny ofert

Na szkoleniu wyjaśnimy problematyczne zagadnienia dotyczące elektronizacji, obowiązującej od 18.10.2018 r. w stosunku do zamówień powyżej progów unijnych. Przedstawimy kwestie budzące najwięcej wątpliwości w postępowaniach o zamówienie publiczne przez podmiot leczniczy.

Problematyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych jak w praktyce przeprowadzić przetarg w formie elektronicznej?

Szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy o elektronizacji zamówień publicznych.

Nowe zasady kontroli realizacji umów z NFZ od 1 czerwca 2019 r.

Od dnia 1 czerwca 2019 roku wejdą w życie bardzo istotne zmiany przepisów dotyczących kontroli NFZ w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będą miały istotny wpływ na działalność świadczeniodawców.

Ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych oraz problematyczne zagadnienia związane z wystawianiem faktur

18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy regulujące zasady wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. W niniejszym szkoleniu przedstawione zostaną przesłanki do wystawienia faktury