WEBINARIUM: Systemy CZASU PRACY i tworzenie harmonogramów w spółkach i zakładach KOMUNALNYCH – zasady planowania i rozliczania na przykładach

Program szkolenia

1. Podstawy prawne planowania i rozliczania czasu pracy w spółkach i zakładach komunalnych

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

2. Pojęcie czasu pracy

• Czas pracy a czynności przygotowawcze służące rozpoczęciu i wykonywaniu pracy,

• Jak prawidłowo ustalić godziny pracy pracowników zmieniających się na tych samych stanowiskach pracy

• Zasady rozliczania czasu przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy

3. Dopuszczalne systemy czasu pracy – jaki system wybrać dla poszczególnych grup pracowników zatrudnionych w spółkach i zakładach komunalnych  

4. Zasady właściwego planowania czasu pracy pracowników – wskazówki na przykładach

• Zasady planowania czasu pracy pracowników w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego

• Zasady prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy

• Doba pracownicza, ruchoma organizacja pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jako elementy uelastyczniające planowanie czasu pracy

• Okres rozliczeniowy jako element elastycznego kształtowania czasu pracy i jego rozliczania

• Zasady oznaczania dni wolnych od pracy, ustalanie liczby dni wolnych, pojęcie dnia wolnego

• Planowanie pracy w niedziele i święta  

• Wielozmianowa organizacja pracy – zasady planowania i rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych,

• Ramowy a indywidualny rozkład czasu pracy

• Obowiązek sporządzania indywidualnych rozkładów czasu pracy

• Dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy

• Obowiązek archiwizowania dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników

5. Podstawowy system czasu pracy – fundament dla prawidłowego rozliczania czasu pracy w innych systemach

• norma dobowa i tygodniowa czasu pracy

• dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy

• odpoczynek dobowy i tygodniowy – zasady stosowania, wyjątki

6. Równoważny system czasu pracy – podstawowe informacje

• zasady wprowadzania

• różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym

• rozliczanie czasu pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy

7. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy

○ Ustalanie i rozliczanie pracy nadliczbowej

• praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu

• praca w godz. nadliczbowych wynikających z przekroczenia przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy

• wynagrodzenie za pracę nadliczbową

• praca nadliczbowa świadczona bez polecenia pracodawcy, zasady polecania pracy nadliczbowej,

• godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych i zarządzających

○ Zasady rozliczania pracy w dniach wolnych, niedzielę i święta

• obowiązek wypłaty wynagrodzenia czy możliwość udzielenia czasu wolnego od pracy

• praca nadliczbowa w sobotę, niedzielę lub święto – jak ją ustalać i rekompensować

8. Zadaniowy system czasu pracy

• Zasady stosowania i tryb wprowadzenia systemu zadaniowego

• Zasady przydzielania zadań pracownikom  

• Praca nadliczbowa w zadaniowym systemie czasu pracy

• Ewidencja wykonanych zadań

9. Czas pracy osób niepełnosprawnych

• normy czasu pracy osób niepełnosprawnych

• prawo do dodatkowej przerwy w pracy

• normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia – czy to jeszcze „normalna” praca czy już nadgodzina

• dodatkowy urlop wypoczynkowy

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16