WEBINARIUM: Przygotowanie PROGRAMU NAPRAWCZEGO dla podmiotu leczniczego praktyczne warsztaty z wzorem programu naprawczego oraz przydatnymi plikami Excel

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania programu naprawczego w formie edytowalnej takie jak: wzór programu naprawczego, wzór prognozy finansowej w excelu, przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników.

Celem szkolenia jest przedstawienie w praktyczny sposób procesu przygotowania programu naprawczego. Na szkoleniu przedstawimy przykładowy program naprawczy i omówimy jego poszczególne elementy. Wskażemy kierunki działań naprawczych.

Szkolenie skierowane jest dyrektorów finansowych i ich zastępców, głównych księgowych i pracowników działów finansowych a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna programu naprawczego - ustawa o działalności leczniczej Omówienie aspektów prawnych i rozporządzeń wykonawczych

 • Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy
 • Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ
 • Metodologia sporządzania prognoz finansowych SP ZOZ
 • Wskaźniki ekonomiczno-finansowe zgodnie w rozporządzeniem Ministra Zdrowia omówienie związku z poszczególnymi pozycjami w prognozie
 • Składanie programu naprawczego
 • Zatwierdzanie programu naprawczego

2. Zakres ramowy programu naprawczego

3. Uwarunkowania formalne i analiza otoczenia SP ZOZ

 • Wstęp i opis SP ZOZ
 • Otoczenie podmiotu – prawne, gospodarcze
 • Kierunki rozwoju
 • Pozycja podmiotu na mapie potrzeb zdrowotnych
 • Demografia i istotne wskaźniki dotyczące zachorowań
 • Zasoby kadrowe, infrastruktura techniczna

4. Diagnoza przyczyn trudnej sytuacji podmiotu:

 • Przyczyny zewnętrzne
 • Przyczyny wewnętrzne – przykłady analizy efektywności działalności podmiotu
 • Przykłady rozwiązań organizacyjnych realizowanych w celu zdiagnozowania przyczyn trudnej sytuacji

5. Planowane działania restrukturyzacyjne:

 • Planowanie działań restrukturyzacyjnych
 • Przykłady działań restrukturyzacyjnych
 • Uwarunkowania restrukturyzacji działalności:
  • Restrukturyzacja kosztów osobowych
  • Zużycie materiałów i energii
  • Koszty usług obcych z analizą opłacalności outsourcingu
  • Systemy informatyczne wykorzystanie zasobów w praktyce
  • Kalkulacja kosztów leczenia jako kluczowy element oceny efektywności

6. Źródła finansowania i ogólna ocena działań restrukturyzacyjnych

 • Źródła finansowania działań naprawczych
 • Harmonogram realizacji działań naprawczych
 • Ocena efektywności działań naprawczych – metody, wskaźniki

7. Prognoza finansowa na okres wdrażania planu naprawczego oraz finansowania działań restrukturyzacyjnych przygotowana w 3 wariantach:

 • Wariant optymistyczny
 • Wariant realny
 • Wariant pesymistyczny

8. Monitorowanie realizacji Planu Naprawczego

 • Informacja zarządcza oraz narzędzia kontroli skuteczności wdrażanych działań naprawczych
 • Wskaźniki monitorowania realizacji Planu
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16