Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - z uwzględnieniem zmian przepisów

Celem szkolenia jest analiza zasad przyznawania i wypłaty pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, a dotyczące m.in. tworzenia i likwidacji funduszu, prawidłowego gospodarowania jego środkami oraz najczęściej popełniane błędy. Omówimy zmiany przepisów wprowadzone w 2019 r.

Przedstawimy jak ustrzec się przed nieprawidłowym przyznawaniem pracownikom świadczeń z funduszu i co zrobić w przypadku niewłaściwej ich wypłaty.

Program szkolenia

1. Zasady tworzenia i odstąpienia od tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

 • Obligatoryjne tworzenie Funduszu
 • Wybór między fakultatywnym tworzeniem Funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych
 • Brak obowiązku tworzenia Funduszu i niewypłacanie pracownikom świadczenia urlopowego przez małych pracodawców
 • Jak ustalić liczbę zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS?
 • Udział w Funduszu osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze

2. Gospodarowanie środkami Funduszu – działalność socjalna

 • Cel tworzenia Funduszu
 • Przeznaczenie środków Funduszu
 • Pomoc socjalna – rodzaje pomocy finansowanej z Funduszu
 • Co jest przedmiotem działalności socjalnej i co można finansować ze środków Funduszu?
  • Wczasy pod gruszą – wymogi
  • Świadczenia pieniężna i rzeczowe, zapomogi
  • Pożyczki mieszkaniowe
  • Bilety do kina, teatru, itp.; karnety na zajęcia sportowe
  • Bony, talony
  • Paczki dla dzieci – wymogi
 • Świadczenia urlopowe dla nauczycieli
 • Formy działalności, które nie mogą być finansowane z Funduszu?
 • Zakładowe obiekty socjalne - różnica między działalnością socjalną z Funduszu a działalnością socjalną pracodawcy

3. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Krąg osób uprawnionych – członkowie rodzin posiadający prawo do korzystania z Funduszu; możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
 • Problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy
 • Pracownicy tymczasowi
 • Emeryci, renciści – byli pracownicy
 • Inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu

4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako podstawowy akt prawny regulujący zasady i warunki korzystania ze środków Funduszu

 • Procedura uzgodnień, wydania i wprowadzania zmian do treści regulaminu Funduszu
 • Jakie zapisy warto umieścić w regulaminie?
 • Kryteria przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu
 • Imprezy masowe a badanie sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Zasady funkcjonowania Komisji Socjalnej – tworzenie, skład, uprawnienia, zasady podejmowania decyzji, zasady przetwarzania danych w kontekście RODO
 • Administrowanie Funduszem
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w treści regulaminu ZFŚS?

5. Badanie sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osób uprawnionych

 • Sposób ustalania przez pracodawcę sytuacji materialnej osoby uprawnionej – osoby, od których możemy żądać informacji o dochodach (członkowie rodzinny)
 • Badanie sytuacji materialnej, a orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Pozyskiwanie danych o dochodach osób uprawnionych do korzystania z Funduszu i przechowywanie tych danych w świetle - stanowisko GIODO obecnie: UODO
 • Sankcja za składanie nieprawdziwych oświadczeń o dochodach, niezłożenie oświadczenia – kiedy można odmówić wypłaty świadczenia?

6. Zasady naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Wysokość odpisu podstawowego
 • Zwiększenie odpisu podstawowego
 • Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych
 • Odrębny rachunek bankowy Funduszu i wyłączenie środków Funduszu z egzekucji
 • Terminy dokonywania odpisów na Fundusz
 • Korekta rocznego odpisu na Fundusz

7. Źródła zwiększenia środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Obligatoryjne zwiększenia środków
 • Fakultatywne zwiększenia środków
 • Wpływ przejścia zakładu pracy lub jego części w trybie art. 231 kp na Fundusz

8. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch