WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach finansów publicznych - z uwzględnieniem zmian przepisów

04.11.2021, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Celem szkolenia jest analiza zasad przyznawania i wypłaty pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, a dotyczące m.in. tworzenia i likwidacji funduszu, prawidłowego gospodarowania jego środkami oraz najczęściej popełniane błędy.

Przedstawimy jak ustrzec się przed nieprawidłowym przyznawaniem pracownikom świadczeń z funduszu i co zrobić w przypadku niewłaściwej ich wypłaty.

Program szkolenia

1. Gospodarowanie środkami Funduszu – działalność socjalna

 • Cel tworzenia Funduszu
 • Przeznaczenie środków Funduszu
 • Pomoc socjalna – rodzaje pomocy finansowanej z Funduszu
 • Co jest przedmiotem działalności socjalnej i co można finansować ze środków Funduszu?
  • Wczasy pod gruszą – wymogi
  • Świadczenia pieniężna i rzeczowe, zapomogi
  • Pożyczki mieszkaniowe
  • Bilety do kina, teatru, itp.; karnety na zajęcia sportowe
  • Bony, talony
  • Paczki dla dzieci – wymogi
 • Świadczenia urlopowe dla nauczycieli
 • Formy działalności, które nie mogą być finansowane z Funduszu?
 • Zakładowe obiekty socjalne - różnica między działalnością socjalną z Funduszu a działalnością socjalną pracodawcy

2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Krąg osób uprawnionych – członkowie rodzin posiadający prawo do korzystania z Funduszu; możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
 • Problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy
 • Pracownicy tymczasowi
 • Emeryci, renciści – byli pracownicy
 • Inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu

3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako podstawowy akt prawny regulujący zasady i warunki korzystania ze środków Funduszu

 • Procedura uzgodnień, wydania i wprowadzania zmian do treści regulaminu Funduszu
 • Jakie zapisy warto umieścić w regulaminie?
 • Kryteria przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu
 • Imprezy masowe a badanie sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Zasady funkcjonowania Komisji Socjalnej – tworzenie, skład, uprawnienia, zasady podejmowania decyzji, zasady przetwarzania danych w kontekście RODO
 • Administrowanie Funduszem
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w treści regulaminu ZFŚS?

4. Badanie sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osób uprawnionych

 • Sposób ustalania przez pracodawcę sytuacji materialnej osoby uprawnionej – osoby, od których możemy żądać informacji o dochodach (członkowie rodzinny)
 • Badanie sytuacji materialnej, a orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Pozyskiwanie danych o dochodach osób uprawnionych do korzystania z Funduszu i przechowywanie tych danych w świetle - stanowisko GIODO obecnie: UODO
 • Sankcja za składanie nieprawdziwych oświadczeń o dochodach, niezłożenie oświadczenia – kiedy można odmówić wypłaty świadczenia?

5. Zasady naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Wysokość odpisu podstawowego
 • Zwiększenie odpisu podstawowego
 • Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych
 • Odrębny rachunek bankowy Funduszu i wyłączenie środków Funduszu z egzekucji
 • Terminy dokonywania odpisów na Fundusz
 • Korekta rocznego odpisu na Fundusz

6. Źródła zwiększenia środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Obligatoryjne zwiększenia środków
 • Fakultatywne zwiększenia środków
 • Wpływ przejścia zakładu pracy lub jego części w trybie art. 231 kp na Fundusz

7. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2021-11-04 299.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane