Raportowanie schematów podatkowych MDR w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR). Należy pamiętać, iż obowiązek raportowania nie dotyczy tylko przypadków optymalizacji podatkowej oraz sytuacji gdy podatnik dokonuje zakupu usług doradztwa podatkowego. Ze względu na bardzo szeroki zakres regulacji oraz niejasne i nieprecyzyjne przepisy dotyczące definicji schematu podatkowego, obowiązek raportowania może dotyczyć zdarzeń gospodarczych, będących elementem prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej np. utworzenie aktywa w podatku odroczonym. Potencjalnie obowiązek raportowania schematów podatkowych może powstać u każdego podmiotu, który jest podatnikiem podatku VAT lub podatku CIT oraz prowadzeni księgi rachunkowe. Każdy przypadek musi być analizowany oddzielnie. Należy również pamiętać, iż brak raportu MDR może się skończyć karą nałożoną na podstawie Kodeksu karnego skarbowego na osoby fizyczne, odpowiedzialne za brak raportu

Program szkolenia

1.    Cel wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR)
2.    Podstawy prawne
3.    Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie raportowania MDR
4.    Definicja schematu podatkowego

 • uzgodnienie
 • kryterium głównej korzyści
 • ogólna cecha rozpoznawcza
 • szczególna cecha rozpoznawcza
 • inna szczególna cecha rozpoznawcza

5.    Pozostałe definicje
6.    Schematy krajowe
7.    Schematy transgraniczne
8.    Schematy standaryzowane
9.    Zakres przedmiotowy raportowania schematów podatkowych z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej
10.    Zakres podmiotowy raportowania – kiedy podmiot w branży medycznej zobowiązane są do raportowania schematów podatkowych:

 • promotor
 • korzystający
 • wspomagający

11.    Wyłączenia obowiązku raportowania MDR
12.    Podmiot kwalifikowany
13.    Terminy raportowania
14.    Zakres raportowania z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej

 • schemat optymalizacji podatkowej
 • planowanie podatkowe a obowiązek raportowania MDR
 • czy utworzenie rezerwy na podatek odroczony, skutkuje obowiązkiem raportowania MDR?

15.    Okresy raportowania
16.    Raportowanie MDR przez promotora
17.    Kiedy obowiązek raportowania spoczywa na korzystającym – specyfika branży medycznej ?
18.    Zdarzenia rodzące obowiązek raportowania schematów podatkowych w branży medycznej - przykłady
19.    Treść raportu MDR
20.    Forma raportu MDR
21.    Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania MDR
22.    Konsekwencje uchylania się od obowiązku raportowania MDR

 • sankcje karne
 • konsekwencje administracyjne

22. Wewnętrzne procedury raportowania MDR

 • Jak przygotować procedurę raportowania w branży medycznej
 • Konsekwencje braku procedury

24. Czy możliwe są zmiany przepisów o MDR ?
25. Praktyczne aspekty obowiązku raportowania schematów podatkowych w branży medycznej.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch