Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: BON ENERGETYCZNY – nowe zadanie dla gmin Rozpatrywanie wniosków o nowy dodatek

Bon energetyczny wprowadza ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
08.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00

WEBINARIUM: ROZLICZANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ NA LISTACH PŁAC – szczególne przypadki Urlopy • Ekwiwalent • Nieobecności pracowników • Nagrody • Nadgodziny

Celem szkolenia jest wskazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Przedstawimy najnowsze interpretacje, orzeczenia, wyroki sądów w zakresie naliczania wynagrodzeń. Omówimy najczęstsze błędy związane
16.09.2024, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur, podzielona płatność w tym obowiązkowa, zmiany w ramach Polskiego Ładu w roku 2023, 2024 i 2025, projektowane zmiany w zakresie KSeF oraz SLIM VAT 3

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych. Przedstawione zostaną zasady podzielonej płatności, w tym obowiązkowej.   Przedstawione zostaną także

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 - SYTUACJA FORMALNO-PRAWNA OPS W CZASIE STANU EPIDEMII

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO w 2024 r. – procedura przyznania świadczenia, uchylenie prawa do świadczenia, rozpatrywanie wniosków, odwołanie klienta, nienależnie pobrane świadczenia, dłużnik alimentacyjny

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE w 2024 r. w tym pielęgnacyjne na nowych zasadach • przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • świadczenie rodzicielskie • zasiłek rodzinny • becikowe • świadczenia dla obywateli Ukrainy • elektroniczne składanie wniosków

 

WEBINARIUM: Wynagradzanie w jednostkach pomocy społecznej w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów podczas pandemii COVID-19

WEBINARIUM: Obowiązkowy rejestr umów od 1.1.2024 r. oraz zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP. Zamówienia podprogowe podlegają jednak obowiązkowi sprawozdawczości – należy wykazać

WEBINARIUM: ZATRUDNIANIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO – zasady zatrudniania i zwalniania, ocena okresowa, awans zawodowy, czas pracy