WEBINARIUM: ŚWIADCZENIA RODZINNE w 2024 r. w tym pielęgnacyjne na nowych zasadach • przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności • świadczenie rodzicielskie • zasiłek rodzinny • becikowe • świadczenia dla obywateli Ukrainy • elektroniczne składanie wniosków

Program szkolenia

1. Rodzaje świadczeń rodzinnych – ogólne zasady ich przyznawania
2. Świadczenia rodzinne w tym kwestie elektronicznego składania wniosków
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych – omówienie poszczególnych wniosków
 • Weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym – jakie trudności mogą występować i jakie rozwiązania zastosować w różnych rodzajach wniosków?
 • Ponaglenie – czy jest do uniknięcia? Jak postąpić w sytuacji wniesienia ponaglenia?
3. Zasiłek rodzinny – zasady, kryteria i problemy w zakresie przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
 • Kto jest uprawniony do zasiłku?
 • Jak postępować z cudzoziemcami – po spełnianiu jakich warunków możliwe jest przyznanie prawa cudzoziemcom? Jakie dokumenty są konieczne?
 • Kiedy prawo do zasiłku nie przysługuje?
 • Czy zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę 17-letnią ma wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego?
 • Jak ustalić wysokość dochodu?
 • Jak zweryfikować wątpliwości w kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem?
 • Jak sprawdzić zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów – zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach
 • Co w przypadku wystąpienia sytuacji marnotrawienia środków?
 • Czy praca u tego samego pracodawcy zawsze oznacza brak możliwości utraty dochodu? 
 • Czy sprawowanie opieki naprzemiennej nad dzieckiem ma wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego?
 • Jak należy postąpić w sytuacji, gdy z zaświadczenia Komornika wynika, że w roku bazowym wyegzekwowana była kwota alimentów – a Wnioskodawczyni miała w tym czasie przyznane i wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego? 
 • Jak ustalić prawo do zasiłku rodzinnego w razie przekroczenia kryterium dochodowego –  zasada „złotówka za złotówkę”. Jak wyliczyć wysokość świadczenia do wypłaty? Jak postępować w sytuacji wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, przyznanego z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”?
4. Świadczenie rodzicielskie – warunki w jakich przysługuje i zasady jego przyznania
 • Kto jest uprawniony do zasiłku?
 • Jakie warunki należy spełnić  i jakie są zasady postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia?
 • Kiedy nie przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego?
 • Jakie czynności należy podjąć w sytuacji złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego przez ojca dziecka?
 • Zmiany dotyczące świadczenia rodzicielskiego 
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”)
 • Kto jest uprawniony do zasiłku?
 • Jakie trudności mogą wystąpić w trakcie postępowania o ustalenie prawa do „becikowego”?
 • Jak należy postąpić w sytuacji złożenia wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – przez matkę dziecka legitymującą zaświadczenia lekarskiego wystawionego za granicą?
6. Zmiany w świadczeniach opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy)  i stosowanie przepisów przejściowych – związanych z wejściem w życie przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym z jednoczesnym omówieniem zagadnień i przepisów dotyczących świadczeń opiekuńczych obowiązujących od 1.1.2024 r.
 • Zasady przyznawania świadczenia wspierającego – dla kogo i na jakich zasadach?
 • Czy nowe świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od rezygnacji z zatrudnienia i czy został określony limit dochodów, który można uzyskać?
 • W jakich warunkach będzie możliwe przejście na nowe świadczenie pielęgnacyjne – jakie należy podjąć działania?
 • W jakich warunkach możliwe jest uzyskanie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego? Czy Organ działa w tym zakresie z urzędu czy na wniosek?
 • Czy można wrócić do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach po wcześniejszym pobieraniu świadczenia na zasadach obowiązujących od 1.1.2024 r?
 • Świadczenie pielęgnacyjne po śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka? Jakie uprawnienia ma osoba pobierająca świadczenie?
 • Nowy katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Jak stosować przepisy przejściowe w zakresie dotyczącym kontynuacji pobierania świadczeń na zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r.? Jakie działania należy podjąć?
 • Jakie należy spełnić warunki, aby móc kontynuować pobieranie świadczeń opiekuńczych na zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r.?
 • Informowanie stron postępowań administracyjnych o przysługujących im uprawnieniach na gruncie ustawy o świadczeniu wspierającym
 • Czy możliwe jest jednoczesne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego?
 • Co z wątpliwościami dotyczącymi momentu powstania niepełnosprawności i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. – czy nadal będzie obowiązywał przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych? W jakich przypadkach?
 • Nienależnie pobrane świadczenia opiekuńcze – powstałe na skutek jednoczesnego pobierania świadczenia opiekuńczego i świadczenia wspierającego. Jak przeprowadzić postępowanie? Kto jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia? Czy należy dokonać zwrotu wraz z odsetkami ustawowe za opóźnienie?
 • Jak przygotować się na wejście nowych przepisów?
7. Zmiany związane z przedłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
8. Zmiana organu właściwego – jak w takiej sytuacji postępować?
 • Jaki jest tryb postępowania w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej zasiłek rodzinny, a jaki w sytuacji osoby wnioskującej o ustalenie takiego prawa? 
9. Wzruszenie decyzji ostatecznej – jak wygląda procedura postepowania?
 • W jakich warunkach następuje uchylenie prawa do zasiłku rodzinnego?
 • Jakie czynności należy podjąć?
 • Nieważność decyzji administracyjnej – co wtedy? 
 • Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej – kiedy, w jakim celu i co to oznacza?
 • Jak należy postąpić w sytuacji stwierdzenia, że w okresie pobierania zasiłku rodzinnego Wnioskodawczyni była pozbawiona praw rodzicielskich o czym nie poinformowała organu – nieważność decyzji czy wznowienie postępowania?
10. Trudności związane z rozpatrywaniem wniosków składanych na okres zasiłkowy 2023/2024 – praktyczne rozwiązania
11. Jak wyglądają  procedury postępowania w przypadku odwołania się klienta do organu wyższego stopnia?
 • Czy SKO jest nie do uniknięcia – zastosowanie art. 132 kodeksu postepowania administracyjnego?
 • Czynności podejmowane przez organ I instancji w związku z odwołaniem?
 • Rodzaje rozstrzygnięć SKO – jakie wywołują skutki i obowiązki po stronie organu I instancji?
12. Jak wyglądają procedury postępowania w sytuacji konieczności dochodzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
 • Kiedy mówimy o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych?
 • Jakie czynności należy podjąć w toku postepowania administracyjnego?
 • Działania jakie podejmuje organ w sytuacji, w której decyzja ustalająca i zobowiązująca do zwrotu stała się ostateczna?
 • Umorzenie należności – w jakich warunkach jest możliwe?
 • Czy umorzenie należności nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla pracownika?
 • Dlaczego warto przeprowadzić przesłuchanie strony w sytuacji złożenia wniosku o umorzenie należności?
13. Świadczenia dla obywateli Ukrainy przyznawana zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
 • Warunki w jakich prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje obywatelom Ukrainy w związku z specustawą
 • Do jakich świadczeń rodzinnych obywatele Ukrainy są uprawnieni – na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym w związku ze specustawą?
 • Jaki przyjąć skład rodziny?
 • Dochód – jak go liczyć, co uwzględniać?
 • Wniosek – zasady jakie obowiązują przy jego wypełnianiu
 • Dokumenty – wymagane w trakcie rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego 
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16