WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI z uwzględnieniem problematycznych kwestii związanych z pandemią w placówkach oświatowych

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy w formie pdf przesłany mailem

Program szkolenia

Przepisy w zakresie wynagrodzeń nauczycieli

 • przepisy powszechnie obowiązujące 
 • akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące
 • analiza orzecznictwa sądowego w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli (najczęściej spotykane błędy, propozycja regulacji prawnych)

 

Składniki wynagrodzenia nauczyciela

 • wynagrodzenie zasadnicze (dokumentowanie prawa do określonej stawki) 
 • dodatek stażowy (problematyka ustalenia dodatku przy zatrudnieniu w kilku szkołach; okresy pracy wliczane do stażu pracowniczego, w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) 
 • dodatek motywacyjny (najczęściej popełniane błędy) 
 • dodatek funkcyjny, w tym dodatek za wychowawstwo (zasady przyznawania i odbierania) 

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

 • gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych 
 • przydzielanie i odbieranie godzin 
 • godziny ponadwymiarowe na innym stanowisku 
 • dni wolne od zajęć a godziny ponadwymiarowe
 • kadra kierownicza

 

Inne świadczenia ze stosunku pracy

 • nagroda jubileuszowa 
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne 
 • odprawy
 • świadczenie „na start” 

 

Zmiana wysokości wynagrodzenia

 • ze względu na awans zawodowy 
 • z innych przyczyn
 • indywidualne podwyżki

 

Wynagrodzenie w czasie zdalnego nauczania

 • dodatek za trudne warunki
 • godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 • wynagrodzenie za gotowość do pracy

 

Zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 • źródła prawa w zakresie wynagrodzeń pracowników samorządowych
 • elementy wynagrodzenia (obligatoryjne i fakultatywne)
 • regulaminy wynagradzania – zakres unormowania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16