Szkolenia dofinansowane z KFS

ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W SWOJEJ FIRMIE!

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O środki KFS może starć się każdy Pracodawca który, zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma natomiast znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz mogą być przeznaczone na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą zatrudniające do 10 osób, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w 2017 r.:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Tryb ubiegania się o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności aby uzyskać właściwy formularz. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).

Terminy naboru wniosków, kryteria ich oceny, limit środków finansowych przeznaczony na realizację wniosków są ogłaszane na stronie internetowej danego PUP w zakładce „aktualności” oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w siedzibie Urzędu. Wnioski pracodawców rozpatrywane są zgodnie z regulaminem określonym przez powiatowy urząd pracy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, odpowiedni PUP zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Pracodawca zawiera również umowę z pracownikiem, który będzie szkolił się w ramach funduszy z KFS, gdzie zawarte zostają prawa i obowiązki stron.

Pracodawcy otrzymują pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w formie dotacji.
Rozliczenie całej umowy między powiatowym urzędem pracy a pracodawcą dokonuje się po zakończeniu jej realizacji dokumentami określonymi w ww. umowie. Rozliczając otrzymane środki i nie mogąc udokumentować ukończenia kształcenia przez pracownika (bądź pracodawcę, jeśli to on korzystał z kształcenia), pracodawca jest obowiązany do zwrotu odpowiedniej części środków jako niewykorzystanych.
 

Informacji szczegółowych na temat KFS bezpłatnie udziela oficjalna infolinia:

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia pod numerem telefonu 19524 lub w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy.