ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych oraz w wysokości odpisu na ZFŚS i związanych z tym korekt do 31.10.2019 r.

Z ustawy z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynika, że na przelanie na rachunek bankowy funduszu socjalnego równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy obliczonych na bazie nowej podstawy – proporcjonalnie do przewidzianych zmian – pracodawca będzie miał czas do 31 października 2019 r.

Od maja br. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mające duże znaczenie przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS.

Celem szkolenia jest dokładna analiza zasad tworzenia ZFŚS w oświacie, z uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracodawców w tym zakresie. Omówione zostaną zasady i kryteria przyznawania i wypłaty pracownikom świadczeń socjalnych oraz zakres samej działalności funduszu w świetle najnowszych zmian i orzecznictwa. Skupimy się głównie na zagadnieniach budzących największe wątpliwości. W praktyczny sposób omówimy dokładne zasady gospodarowania funduszem. Wskażemy jak prawidłowo dokonywać odpisów i w jakich terminach, które świadczenia finansowane z ZFŚS powinny być udzielane z zastosowanie kryterium socjalnego, a które nie, omówimy również zasady związane z opodatkowaniem i składkowaniem świadczeń z funduszu.

Program szkolenia

1. Uprawnieni do korzystania z Funduszu

 • Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy),
 • Emeryci i renciści (zasady korzystania),
 • Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
 • Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
 • Zasady podziału środków ZFŚS

2. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS

 • Pojęcie działalności socjalnej
 • Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
 • Problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli
 • Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
 • Pożyczki mieszkaniowe

3. Kryteria przyznawania świadczeń

 • Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów
 • Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie
 • Świadczenia 500+ a kryterium socjalne
 • Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych
 • Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (wycieczki, spotkania, itp.) w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji skarbowych

4. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS

 • Nowa ustawa regulująca przepisy o ochronie danych osobowych - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 – Dz.U. poz. 730
 • Dokumentowanie sytuacji socjalnej

5. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych

 • Zwolnienia podatkowe od 1.01.2018 r.
 • Interpretacje izb skarbowych
 • Kontrole ZUS

6. Często występujące nieprawidłowości w regulaminach ZFŚS

 • Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
 • Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

7. Odpisy na ZFŚSz uwzględnieniem zmian w 2019 r.

 • Nauczyciele (problem pracy w szczególnym charakterze)
 • Pracownicy niepedagogiczni
 • Emeryci i renciści
 • Zwiększenie odpisu w 2019 – terminy i wysokość

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch