Podatek VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA w 2020 r. rewolucyjne zmiany w ewidencji VAT i JPK VAT od 1.04.2020 r. oraz pozostałe zmiany i problemy w podatku VAT

Program szkolenia

 

1. Nowy schemat JPK_VDEK od 1 kwietnia 2020 r.

 • zastąpienie JPK-VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) nowym schematem JPK-VAT, dwa warianty: JPk-V7 i JPK_V7K od 1 kwietnia 2020 r. oraz przepisy przejściowe dotyczące podmiotów leczniczych
 • kary porządkowe za błędy w JPK
 • rewolucja w zasadach prowadzenia ewidencji VAT rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów z w JPK_VAT

 

2. Podzielona płatność i przymusowa podzielona płatność w służbie zdrowia

 • jakie faktury mogą być opłacane w podzielonej płatności
 • likwidacja odwrotnego obciążenia w kraju  od 1 listopada 2019 r. (przepisy przejściowe)
 • przymusowa podzielona płatność na niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r. (obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)

 

3. Zmiany w zakresie kas fiskalnych i wystawania faktur

 • kasy fiskalne on-line od 1 maja 2019 r.
 • ewidencjonowanie na kasie fiskalnej – praktyczne problemy (obowiązek stosowania kas, korekta paragonu fiskalnego, awaria kasy i kasa rezerwowa itp.,
 • usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy stomatologów – brak zwolnienia z kasy fiskalnej
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej po 1 maja 2019 r.
 • JPK_FA, od 1 lipca 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(2)
 • uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy  (sankcje dla sprzedawcy i nabywcy) – od 1 stycznia 2020 r.

 

4. Ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

 • definicja ustrukturyzowanej faktury
 • dane, które powinna zawierać ustrukturyzowana faktura – specjalna platforma
 • obowiązek posiadania konta na platformie
 • sposób przesyłania ustrukturyzowanej faktury
 • kiedy zamawiający otrzymuje ustrukturyzowaną fakturę, a kiedy ma prawo zastrzec, iż nie przyjmuje ustrukturyzowanych faktur

 

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku VAT w 2019 i 2020 r.

 • nowa matryca stawek podatkowych – ma być stosowana od 1 kwietnia 2020 r. (przepisy szczególne i przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)
 • modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków i budowli – od 1 września 2019 r.
 • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników – od 1 września 2019 r.
 • zmiany w zakresie wykreślania z rejestru podatników VAT – od 1 września 2020 r.
 • zapłata gotówką za transakcje, których równowartość przekracza 15 000 zł wyłączy od 1 stycznia 2020 r. wydatek z kosztów podatkowych
 • Centralny Rejestr Podatników VAT od 11 września 2019 r. - zapłata na rachunek spoza białej listy a KUP od 1 stycznia 2020 r.
 • Projektowana nowelizacja przepisów dotycząca KUP i białej listy od 1 kwietnia 2020 r.

 

6.  Wysokość podatku z tytułu świadczenia usług medycznych oraz innych czynności  

 • problem świadczeń złożonych w służbie zdrowia
 • problem miejsca opodatkowania usług medycznych
 • usługi w zakresie opieki zdrowotnej zwolnione z podatku VAT
 • usługi w zakresie opieki medycznej opodatkowane według stawki 23%
 • miejsce świadczenia usług opieki zwrotnej – problem zagranicznych pacjentów
 • usługi na zlecenie sądów, prokuratur policji, ZUS, KRUS itp.
 • badania kliniczne – stawka i miejsce ich opodatkowania
 • usługi paramedyczne (usługi rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne, fizjoterapeuci itd.)
 • usługi transportu sanitarnego; zabezpieczanie imprez masowych
 • dostawa i WNT leków i wyrobów medycznych / krwi, narządów ludzkich, mleka kobiecego
 • usługi techników dentystycznych oraz dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów
 • import usług opieki medycznej (np. badań laboratoryjnych)
 • zwolnienie dla dostawy towarów nabytych bez prawa do odliczenia
 • zwolnienie podmiotowe w służbie zdrowia
 • wynajem pomieszczeń i refaktura mediów
 • outsourcing usług medycznych
 • zwolnienie z VAT na czynności wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne
 • usługi kompleksowego leczenia otyłości, w tym leczenie chirurgiczne
 • usługi gotowości do pełnienia dyżuru w sobotę, niedzielę i święta i usługi wykonywania leku
 • usługi przechowywania materiału biologicznego pobranego do przeszczepów
 • badanie diagnostyczne wykonywane z inicjatywy pacjenta, ze skierowaniem i bez skierowania – czy potrzebne oświadczenie pacjenta
 • usługi wykonania testów diagnostycznych do badan naukowych
 • usługi gotowości do świadczenia usług medycznych
 • usługi w zakresie szkoły rodzenia 
 • miejsce świadczenia badań klinicznych
 • usługi rehabilitacyjne świadczone odpłatnie i nieodpłatnie
 • usługi przechowywania zwłok
 • zwolnienia od podatku VAT usługi leczenia łysienia
 • zwolnienie usług transportu wykonywanego na zlecenie lekarza oraz bez zlecenia lekarza
 • stawka 23 i 8% w służbie zdrowia
 • usługi najmu i refaktura mediów

 

7.  Pozostałe kwestie dotyczące rozliczeń podatku VAT istne dla służby zdrowia – wybrane zagadnienia

 • zasady rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (wybrane problemy i planowane zmiany
 • zasady rozliczenia importu i „eksportu” usług rzez jednostki służby zdrowia (wybrane problemy)
 • zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR – zmiany od 1 września 2019 r.
 • „ulga na złe długi” po 1 stycznia 2019 r., w tym oczekujące zmiany
 • bony towarowe dla pracowników po 1 stycznia 2019 r.    
 • zasady wystawiania faktur i e-faktur, faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów faktur oraz ich przechowywanie
 • odliczenie podatku naliczonego w służbie zdrowia (wybrane zagadnienia)
 • metoda kasowa w służbie zdrowia
 • ustalania podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego

 

8. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch