WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2023 w INSTYTUCJACH KULTURY

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych. Omówione zostaną min. doświadczenia związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotyczące:

 • sposobu rozliczania wyniku finansowego
 • przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych
 • sposobu ewidencjonowania dotacji organizatora
 • zasad tworzenia funduszu rezerwowego
 • funkcjonowania centrów usług wspólnych
 • obowiązków w zakresie JPK

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 • czy wprowadzono zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości odnośnie
  • zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego
  • określania zasad ustalania proporcji i prewskaźnika VAT
  • aktualizacji wzoru  stosowanych „dodatkowych informacji i objaśnień” – tu noty podatkowe
  • wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony”
  • określenia „poziomu istotności”
 1. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku
 • aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych
 • czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe
 • procedura sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • aktualizacja systemu kontroli zarządczej
 • porządkowanie „majątku” – w tym zbywanie zbędnych składników mienia
 1. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej” z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury
 • odpowiedzialność za inwentaryzacje
 • uproszenia w formach i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji
 • zasady organizacji inwentaryzacji
 • opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
 • powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
 • rola i uprawnienia biegłego rewidenta
 • dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja
 • terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
 1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów
 • zdarzenia po dniu bilansowym (zasada 12-tu faktur)
 • prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust.4 UoR (min. rezygnacja z tworzenia rezerw, ustalanie poziomu istotności) 
 • korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS
 • wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
 • bilans instytucji kultury
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego i forma jej przedkładania organizatorowi  i dla Szefa KAS
 1. Prezentacja dotacji w księgach handlowych – przykłady ewidencji bilansowej
 2. Sprawozdanie z działalności – ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury
 • plan finansowy wg wymogów prawa finansów publicznych
 1. Umowy cywilno-prawne – obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych
 • koszty uzyskania przychodów – projekt interpretacji ogólnej umowy o dzieło i KUP
 • propozycja „ozusowania” wszystkich umów cywilno-prawnych
 1. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8 i CIT 8/0
 2. Konsultacje
 • JPK a instytucje kultury
 • zasady stosowania kas fiskalnych w instytucjach kultury
 • Polski Ład
 • SLIM VAT
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16