Najbliższe szkolenia

CZAS PRACY i zmiany w jego EWIDENCJONOWANIU po 1.1.2019 r. w SĄDACH i PROKURATURACH z uwzględnieniem czasu pracy KIEROWCÓW Szkolenie - Czas pracy w sądach i prokuraturach

Na szkoleniu zajmiemy się zagadnieniami, które budzą wątpliwości, a są specyficzne dla różnych grup pracowników zatrudnionych w sądach i prokuraturze. 

Rewolucyjne ZMIANY w zasadach działania ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Od 1.1.2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. nowych możliwości tworzenia związków zawodowych przez zleceniobiorców i jednoosobowe działalności gospodarcze, nowych

CZAS PRACY I DOKUMENTACJA pracownicza w INSTYTUCJACH KULTURY po zmianach w 2019 roku

W 2019 r. wprowadzone zostaną niezmiernie duże zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej. Obejmują nie tylko skrócenie okresu jej przechowywania – przy bardzo istotnych przepisach przejściowych – ale przede wszystkim

WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 2021/2022 - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli ...

Nowe obowiązki w zakresie BHP w placówkach oświatowych Postępowanie powypadkowe dot. uczniów i pracowników szkoły – warsztaty praktyczne

29 listopada weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia ws. BHP w szkołach i placówkach oświatowych. Wprowadzono wiele zmian, które należy wdrożyć.

Tworzenie i zmiany w rozkładach czasu pracy w 2020 r. - warsztaty praktyczne

Celem szkolenie jest analiza problematycznych kwestii ważnych przy prawidłowym tworzeniu i zmianach harmonogramów. Omówimy wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostkach sektora finansów publicznych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach finansów publicznych - z uwzględnieniem zmian przepisów

Celem szkolenia jest analiza zasad przyznawania i wypłaty pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, a dotyczące m.in. tworzenia i likwidacji funduszu,

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę w Instytucjach Kultury z uwzględnieniem zmian w PIT, świadectwach pracy, zasad stosowania 50% KUP

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę.