Świadczenia z tytułu podróży służbowych oraz przeniesień i przesiedleń ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie podróży służbowych, przeniesienia i przesiedlenia żołnierzy zawodowych oraz świadczeń przysługujących z ww. tytułów. Szczegółowo przeanalizujemy przepisy ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.), przepisy - rozporządzenia MON w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz.U. z 2014 r., poz. 1003) oraz rozporządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). 

Program szkolenia

1. Podróże służbowe żołnierzy zawodowych

 • Co jest, a co nie jest podróżą służbową żołnierza zawodowego?
 • Świadczenia z tytułu podróży służbowych
 • Kiedy żołnierz nie nabywa prawa do świadczeń z tytułu podróży służbowych?
 • Co jest czasem krajowej podróży służbowej żołnierza?
 • Czy podróż służbowa może rozpocząć się w momencie wyjazdu z miejscowości zameldowania żołnierza?
 • Jak ustalić stawkę diety z tytułu krajowej podróży służbowej?
 • Czy całodzienne wyżywienie pozbawia żołnierza diety?
 • Kiedy żołnierz nie nabywa prawa do diety?
 • Czy żołnierz uczestniczący w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych ma prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowych?
 • Kiedy żołnierz ma prawo do zwrotu kosztów przejazdów do miejscowości zamieszkania w czasie wolnym?
 • Jak rozliczać koszty przejazdów żołnierzy w ramach podróży służbowych?
 • Kiedy żołnierz ma prawo do zwrotu kosztów noclegu lub ryczałtu i w jakiej wysokości?
 • Rozliczanie dojazdów podczas podróży służbowej
 • W jaki sposób rozliczane są dodatkowe wydatki?
 • Co jest czasem zagranicznej podróży służbowej?
 • W jaki sposób ustalić wysokość diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej?
 • Zasady zmniejszania diety za posiłki podczas podróży (czy posiłek na promie uprawnia do obniżenia stawki diety?)
 • Kiedy żołnierz ma prawo do zwrotu kosztów za nocleg podczas podróży zagranicznej?
 • W jaki sposób rozliczać przejazdy i dojazdy podczas zagranicznych podróży służbowych?
 • Czy wypłata zaliczki na zagraniczną podróż służbową jest obowiązkowa?
 • W jakiej walucie zaliczka powinna być wypłacona i według jakiego kursu należy ją rozliczyć?

 

2. Przeniesienie żołnierzy zawodowych

 • Kiedy mamy do czynienia z przeniesieniem żołnierza zawodowego?
 • Świadczenia przysługujące żołnierzom z tytułu przeniesienia
 • Kiedy żołnierz ma prawo ryczałtu i w jakiej wysokości?
 • Kiedy należy wypłacić pierwszy ryczałt?
 • W jaki sposób i kiedy przyznawać diety z tytułu przeniesienia?
 • Kiedy żołnierz ma prawo do ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu?
 • W jaki sposób stan rodziny żołnierza wpływa na wysokość diety i ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu?
 • Jak ustalić wysokość diety i ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu żołnierza?
 • Czy kolejne przeniesienie żołnierza do innej jednostki w tej samej miejscowości pozbawia go świadczeń z tytułu przeniesienia?
 • Kiedy należy złożyć wniosek o dietę i ryczałt z tytułu przeniesienia?

 

3. Przesiedlenie żołnierzy zawodowych

 • Kiedy mamy do czynienia z przesiedleniem żołnierza zawodowego?
 • Jakie świadczenia przysługują z tytułu przesiedlenia?
 • Ustalanie wysokości zasiłku osiedleniowego dla żołnierza i jego rodziny
 • Czy żołnierz wraz z rodziną może otrzymać dwa zasiłki osiedleniowe?
 • Kiedy zasiłek nie przysługuje?
 • Czy przesiedlenie w związku ze zmianą miejsca stacjonowania jednostki uprawnia do zasiłku?
 • Kiedy zasiłek nie przysługuje?
 • Komu przysługuje zwrot przewozu urządzeń domowych i w jakiej wysokości?
 • Czy opłata firmy transportowej może zostać zwrócona w ramach kosztów przewozu urządzeń domowych?
 • Czy dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza wpływają na wysokość świadczeń z tytułu przesiedlenia?
 • Czy objęcie stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby uzasadnia złożenie wniosku o zasiłek i zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych?
 • W jakim terminie wypłaca się świadczenia z tytułu przesiedlenia?
 • Czy warunkiem otrzymania świadczeń z tytułu przesiedlenia jest zameldowanie żołnierza na czas dłuższy niż 3 miesiące?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch