WEBINARIUM: Świadczenia z tytułu podróży służbowych oraz przeniesień i przesiedleń ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2021 r.

Omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, w tym m.in.:

 • Jak prawidłowo ustalić czas podróży służbowej?
 • W jaki sposób naliczać wysokość diet za podróże służbowe trwające krócej niż 12 godzin?
 • Jak szczegółowa powinna być dokumentacja odbytych podróży?
 • Terminy rozliczania podróży służbowych.
 • Kto jest rodziną przesiedlonego żołnierza?
 • Kiedy dziecko/dzieci są na utrzymaniu żołnierza zawodowego?

Program szkolenia

1. Podróże służbowe żołnierzy zawodowych

 • Co jest, a co nie jest podróżą służbową żołnierza zawodowego?
 • Świadczenia z tytułu podróży służbowych
 • Kiedy żołnierz nie nabywa prawa do świadczeń z tytułu podróży służbowych?
 • Co jest czasem krajowej podróży służbowej żołnierza?
 • Czy podróż służbowa może rozpocząć się w momencie wyjazdu z miejscowości zameldowania żołnierza?
 • Jak ustalić stawkę diety z tytułu krajowej podróży służbowej?
 • Czy całodzienne wyżywienie pozbawia żołnierza diety?
 • Kiedy żołnierz nie nabywa prawa do diety?
 • Czy żołnierz uczestniczący w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych ma prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowych?
 • Kiedy żołnierz ma prawo do zwrotu kosztów przejazdów do miejscowości zamieszkania w czasie wolnym?
 • Jak rozliczać koszty przejazdów żołnierzy w ramach podróży służbowych?
 • Kiedy żołnierz ma prawo do zwrotu kosztów noclegu lub ryczałtu i w jakiej wysokości?
 • Rozliczanie dojazdów podczas podróży służbowej
 • W jaki sposób rozliczane są dodatkowe wydatki?
 • Co jest czasem zagranicznej podróży służbowej?
 • W jaki sposób ustalić wysokość diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej?
 • Zasady zmniejszania diety za posiłki podczas podróży (czy posiłek na promie uprawnia do obniżenia stawki diety?)
 • Kiedy żołnierz ma prawo do zwrotu kosztów za nocleg podczas podróży zagranicznej?
 • W jaki sposób rozliczać przejazdy i dojazdy podczas zagranicznych podróży służbowych?
 • Czy wypłata zaliczki na zagraniczną podróż służbową jest obowiązkowa?
 • W jakiej walucie zaliczka powinna być wypłacona i według jakiego kursu należy ją rozliczyć?

2. Przeniesienie żołnierzy zawodowych

 • Kiedy mamy do czynienia z przeniesieniem żołnierza zawodowego?
 • Świadczenia przysługujące żołnierzom z tytułu przeniesienia
 • Kiedy żołnierz ma prawo ryczałtu i w jakiej wysokości?
 • Kiedy należy wypłacić pierwszy ryczałt?
 • W jaki sposób i kiedy przyznawać diety z tytułu przeniesienia?
 • Kiedy żołnierz ma prawo do ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu?
 • W jaki sposób stan rodziny żołnierza wpływa na wysokość diety i ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu?
 • Jak ustalić wysokość diety i ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu żołnierza?
 • Czy kolejne przeniesienie żołnierza do innej jednostki w tej samej miejscowości pozbawia go świadczeń z tytułu przeniesienia?
 • Kiedy należy złożyć wniosek o dietę i ryczałt z tytułu przeniesienia?

3. Przesiedlenie żołnierzy zawodowych

 • Kiedy mamy do czynienia z przesiedleniem żołnierza zawodowego?
 • Jakie świadczenia przysługują z tytułu przesiedlenia?
 • Ustalanie wysokości zasiłku osiedleniowego dla żołnierza i jego rodziny
 • Czy żołnierz wraz z rodziną może otrzymać dwa zasiłki osiedleniowe?
 • Kiedy zasiłek nie przysługuje?
 • Czy przesiedlenie w związku ze zmianą miejsca stacjonowania jednostki uprawnia do zasiłku?
 • Kiedy zasiłek nie przysługuje?
 • Komu przysługuje zwrot przewozu urządzeń domowych i w jakiej wysokości?
 • Czy opłata firmy transportowej może zostać zwrócona w ramach kosztów przewozu urządzeń domowych?
 • Czy dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza wpływają na wysokość świadczeń z tytułu przesiedlenia?
 • Czy objęcie stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby uzasadnia złożenie wniosku o zasiłek i zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych?
 • W jakim terminie wypłaca się świadczenia z tytułu przesiedlenia?
 • Czy warunkiem otrzymania świadczeń z tytułu przesiedlenia jest zameldowanie żołnierza na czas dłuższy niż 3 miesiące?

4. Świadczenia socjalno-bytowe dla żołnierzy zawodowych

 • Kto i kiedy ma prawo do dodatku za rozłąkę
 • W jakich przypadkach dodatek za rozłąkę nie przysługuje?
 • Zasady przyznawania i wypłaty dodatku za rozłąkę.
 • Jakie czynniki wpływają na prawo żołnierza do dodatku za rozłąkę?
 • Kto ma prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów?
 • W jaki sposób ustalić wysokość zwrotu kosztów za codzienne dojazdy żołnierza?
 • Komu przysługuje zwrot kosztów przejazdów odbywanych raz w miesiącu?
 • Dofinansowania i dopłaty – tryb przyznawania i wypłaty

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16