Konsekwencje RODO w sądach i prokuraturach – nowe zasady ochrony danych osobowych od 25.05.2018 r.

Jakie kroki powinny podjąć sądy i prokuratury?

Każda instytucja ma swoją specyfikę, którą należy uwzględnić przy wdrażaniu nowych wymogów ochrony danych osobowych.

Aby spełnić wszystkie wymagania, które nakłada RODO, potrzeba czasu. Nowe przepisy wprowadzają wysokie kary za brak ich przestrzegania, dlatego warto rozpocząć już dziś prace nad procesem dostosowywania się do niedługo wchodzących w życie procedur. Podczas szkolenia dowiesz się, jak prawidłowo dbać o dane osobowe, które gromadzisz i przetwarzasz (dane klientów, pracowników i kontrahentów).

 

Program szkolenia

1.Źródła prawa UE i polskiego w zakresie ochrony danych osobowych
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- polska ustawa o ochronie danych osobowych

2. Założenia i celowość reformy RODO
- nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe
- mechanizm „one stop shop”

3. Dane osobowe w sądach i prokuraturach
- dane osobowe zwykłe
- dane wrażliwe jako szczególna kategoria danych

4. Zbiór danych osobowych a zbiór rozproszony
- zbiór danych osobowych, zbiór danych rozproszonych (przykłady)

5. Zasady przetwarzania danych osobowych
- procedury przetwarzania danych

6. Prawidłowość ochrony danych osobowych pracowników
- RODO w zatrudnianiu pracowników

7. Status i zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- jak powołać IODO, kto może nim zostać?
- zadania IODO

8. Prawo do bycia zapomnianym
- jak zgłosić? I komu przysługuje?
- profilowanie – na czym polega w świetle RODO?

9. Zgoda na przetwarzanie, a prawo do sprzeciwu
- zgoda na przetwarzanie według RODO
- prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych

10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO

11. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów
- zasady dochodzenia odpowiedzialności
- kary administracyjne finansowe
- odpowiedzialność cywilna (roszczenia)

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch