Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2020 r.

W 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie wprowadzonych zmian oraz obowiązujących przepisów w zakresie zasad przyznawania  wypłaty i uposażenia żołnierzom zawodowym wraz z innymi należnościami pieniężnymi.

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi żołnierzy zawodowych, oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zasad przyznawania i wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych tej grupie zawodowej.

Program szkolenia

1. Uposażenie zasadnicze i dodatki

 • Od czego zależą stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego?
 • Stosunek służbowy, a prawo żołnierza do uposażenia?
 • Co to jest wyrównanie uposażenia i kiedy przysługuje?
 • W jaki sposób prawidłowo dokonać zmiany wysokości uposażenia?

2. Dodatki do uposażenia

 • Rodzaje i charakter prawny dodatków
 • Kiedy żołnierz może stracić prawo do dodatku?
 • Dodatek specjalny - stawki i zbieg prawa do dodatków z różnych tytułów
 • Dodatek za długoletnią służbę – kto ma do niego prawo oraz jak ustalić jego wysokość?
 • Kiedy można obniżyć, a kiedy wstrzymać wypłatę dodatku motywacyjnego?
 • Komu przysługuje dodatek kompensacyjny i w jakiej wysokości?
 • Terminy wypłaty dodatków
 • Zasady naliczania wysokości dodatków przy zakończeniu służby
 • Uposażenia żołnierzy za czas choroby – jak liczyć?
 • Uposażenie, a urlopy rodzicielskie żołnierzy zawodowych

3. Dodatkowe uposażenie roczne

 • Zasady nabywania prawa do dodatkowego uposażenia rocznego?
 • Przeniesienie żołnierza oraz urlop wychowawczy, a prawo do dodatkowego uposażenia rocznego?
 • Liczymy wysokość dodatkowego uposażenia rocznego.
 • Ustalamy termin prawidłowej wypłaty?

4. Nagrody

 • Nagrody uznaniowe – komu, ile się należy?
 • Kto i kiedy ma prawo do nagrody jubileuszowej?
 • Żołnierz nabywa prawo do kilku nagród jubileuszowych – co robić?
 • Liczymy wysokość nagrody jubileuszowej?

5. Dodatkowe wynagrodzenie

 • Komu należy się dodatkowe wynagrodzenie i od czego zależy jego wysokość?
 • Liczymy wysokość dodatkowego wynagrodzenia.
 • W jakich terminach prawidłowo wypłacać dodatkowe wynagrodzenie ?

6. Świadczenia socjalno-bytowe dla żołnierzy zawodowych

 • Kto i kiedy ma prawo do dodatku za rozłąkę
 • W jakich przypadkach dodatek za rozłąkę nie przysługuje?
 • Zasady przyznawania i wypłaty dodatku za rozłąkę.
 • Jakie czynniki wpływają na prawo żołnierza do dodatku za rozłąkę?
 • Kto ma prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów?
 • W jaki sposób ustalić wysokość zwrotu kosztów za codzienne dojazdy żołnierza?
 • Komu przysługuje zwrot kosztów przejazdów odbywanych raz w miesiącu?
 • Dofinansowania i dopłaty – tryb przyznawania i wypłaty

7. Świadczenia z tytułu przeniesienia żołnierza zawodowego

 • Przeniesieniem żołnierza zawodowego – kiedy mamy z nim do czynienia?
 • Świadczenia dla żołnierzy przeniesionych – co i kiedy wypłacamy
 • Problemy z ryczałtem dla żołnierzy – nabycie prawa, wysokość, termin wypłaty
 • Przyznajemy i obliczamy diety z tytułu przeniesienia
 • Kiedy żołnierz ma prawo do ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu?
 • Kosztów przejazdu – komu przysługują i w jakiej wysokości?
 • Czy kolejne przeniesienie żołnierza do innej jednostki w tej samej miejscowości pozbawia go świadczeń z tytułu przeniesienia?
 • Kiedy należy złożyć wniosek o dietę i ryczałt z tytułu przeniesienia?

8. Świadczenie z tytułu przesiedlenia żołnierza zawodowego

 • Przesiedlenie żołnierza zawodowego – warunki i zasady
 • Jakie świadczenia przysługują z tytułu przesiedlenia?
 • Ustalanie wysokości zasiłku osiedleniowego dla żołnierza i jego rodziny
 • Czy żołnierz wraz z rodziną może otrzymać dwa zasiłki osiedleniowe?
 • Czy przesiedlenie w związku ze zmianą miejsca stacjonowania jednostki uprawnia do zasiłku?
 • Kiedy zasiłek nie przysługuje?
 • Komu przysługuje zwrot przewozu urządzeń domowych i w jakiej wysokości?
 • Czy opłata firmy transportowej może zostać zwrócona w ramach kosztów przewozu urządzeń domowych?
 • Czy dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza wpływają na wysokość świadczeń z tytułu przesiedlenia?
 • Czy objęcie stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby uzasadnia złożenie wniosku o zasiłek i zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych?
 • W jakim terminie wypłaca się świadczenia z tytułu przesiedlenia?
 • Czy warunkiem otrzymania świadczeń z tytułu przesiedlenia jest zameldowanie żołnierza na czas dłuższy niż 3 miesiące?

9. Zapomogi

 • Kto ma prawo do zapomogi?
 • Jakie są warunki wypłaty zapomogi?
 • Czy z wnioskiem o przyznanie zapomogi może wystąpić małżonek żołnierza?
 • Zasady wypłaty zapomóg
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch