WEBINARIUM: Uposażenia i dodatkowe świadczenia ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w 2022 r. – po zmianach od 23 kwietnia 2022 r.

Celem naszego szkolenia jest praktyczne omówienie zasad przyznawania i wypłaty uposażenia żołnierzom zawodowym wraz z dodatkami oraz należnymi świadczeniami po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – czyli po 23 kwietnia 2022 r.

Omówimy nowe rozwiązania w zakresie świadczeń dla żołnierzy zawodowych, wyjaśnimy wątpliwości oraz problemy z ustalaniem prawa do uposażenia, zmianą jego wysokości, jak również zasadami przyznawania i wypłaty należnych żołnierzom dodatków. Skupimy się także na terminach wypłaty poszczególnych świadczeń oraz niezbędnej dokumentacji.

Omówimy także nowe stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, które weszły w życie 30 marca 2022 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. Przeanalizujemy zmiany regulacji w zakresie uposażenia i dodatkowych świadczeń dla żołnierzy zawodowych wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny z uwzględnieniem dat ich obowiązywania. Wyjaśnimy, które akty zachowają moc, w jakim zakresie i do kiedy będą obowiązywać.

Program szkolenia

1. Uposażenie zasadnicze i dodatki

 • Zakres wprowadzonych zmian
 • Od czego zależą stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego?
 • Stosunek służbowy, a prawo żołnierza do uposażenia?
 • Co to jest wyrównanie uposażenia i kiedy przysługuje?
 • W jaki sposób prawidłowo dokonać zmiany wysokości uposażenia?

2. Dodatki do uposażenia

 • Co przysługuje po zmianach przepisów?
 • Rodzaje i charakter prawny dodatków
 • Kiedy żołnierz może stracić prawo do dodatku?
 • Dodatek specjalny –  stawki i zbieg prawa do dodatków z różnych tytułów
 • Dodatek za długoletnią służbę – kto ma do niego prawo oraz jak ustalić jego wysokość?
 • Kiedy można obniżyć, a kiedy wstrzymać wypłatę dodatku motywacyjnego?
 • Komu przysługuje dodatek kompensacyjny i w jakiej wysokości?
 • Terminy wypłaty dodatków
 • Zasady naliczania wysokości dodatków przy zakończeniu służby
 • Uposażenia żołnierzy za czas choroby – jak liczyć?
 • Uposażenie, a urlopy rodzicielskie żołnierzy zawodowych

3. Dodatkowe uposażenie roczne

 • Zasady nabywania prawa do dodatkowego uposażenia rocznego?
 • Przeniesienie żołnierza oraz urlop wychowawczy, a prawo do dodatkowego uposażenia rocznego?
 • Liczymy wysokość dodatkowego uposażenia rocznego.
 • Ustalamy termin prawidłowej wypłaty?

4. Nagrody

 • Nagrody uznaniowe – komu, ile się należy?
 • Kto i kiedy ma prawo do nagrody jubileuszowej?
 • Żołnierz nabywa prawo do kilku nagród jubileuszowych – co robić?
 • Liczymy wysokość nagrody jubileuszowej?

5. Dodatkowe wynagrodzenie

 • Komu należy się dodatkowe wynagrodzenie i od czego zależy jego wysokość?
 • Liczymy wysokość dodatkowego wynagrodzenia.
 • W jakich terminach prawidłowo wypłacać dodatkowe wynagrodzenie?

6. Świadczenia socjalno-bytowe

 • Kto ma prawo do dodatku za rozłąkę?
 • Zwrot kosztów dojazdów, a zwrot kosztów przejazdów
 • Kto ma prawo do dopłaty do wypoczynku?

7. Zapomogi

 • Kto ma prawo do zapomogi?
 • Jakie są warunki wypłaty zapomogi?
 • Czy z wnioskiem o przyznanie zapomogi może wystąpić małżonek żołnierza?
 • Zasady wypłaty zapomóg
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16