Wynagrodzenia pracowników oraz urzędników sądów i prokuratury Zmiany w 2019 r.

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad wynagradzania dyrektorów, pracowników i urzędników sądów i prokuratury z uwzględnieniem zmian przepisów w 2019 r. 

Omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, w tym m.in.:

zasady ustalania wysokości wynagrodzenia sędziów

• szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

zasady przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia sędziów.

Przeanalizowane zostaną zasady przyznawania i wypłaty zarówno wynagrodzenia zasadniczego jak i dodatkowych składników i świadczeń. Na praktycznych przykładach przedstawimy sposoby naliczania wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia oraz pokażemy jak prawidłowo dokonywać potrąceń z wynagrodzenia.

Omówimy również zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości przy wypłacie wynagrodzeń, a dotyczące m.in. ustalania okresów pracy lub pełnionych funkcji uprawniających do poszczególnych świadczeń oraz obliczania ich wysokości.

Wskażemy, jak ustrzec się przed błędami przy przyznawaniu i wypłacie poszczególnych świadczeń i co zrobić w przypadku ich popełnienia.

Program szkolenia

1. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników i urzędników sądów i prokuratury

 • Zasady kształtowania wysokości wynagrodzenia zasadniczego
 • Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?
 • Zmiany stawek wynagrodzenia, a faktyczne podwyżki
 • Terminy wypłaty wynagrodzenia w wyższej wysokości

2. Dodatki do wynagrodzenia pracowników i urzędników

 • Rodzaje przyznawanych dodatków do wynagrodzenia
 • Jak ustalić uprawnienia do dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionych funkcji oraz wysokość dodatku?
 • Czy dodatek z tytułu wysługi lat jest dodatkiem gwarantowanym, jak naliczać jego wysokość i jak go wypłacać?
 • Komu i w jakiej wysokości przyznany zostanie dodatek specjalny?
 • Kiedy i kogo możemy pozbawić prawa do dodatków?
 • Jak odebrać pracownikowi/urzędnikowi przyznawany dodatek?

3. Wynagrodzenia dla sędziów, prokuratorów, asystentów, dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku

 • Stawki wynagrodzenia z uwzględnieniem zmian przepisów
 • Zasady naliczania wysokości wynagrodzenia po zmianie jego wysokości
 • Jak ustalić jego wysokość?
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia, a wyrównanie

4. Nagrody i premie

 • Analiza zasad przyznawania i wypłaty nagrody jubileuszowej
  • Czy wszystkie okresy „pracy” powinny zostać zaliczone do stażu pracy uprawniającego do nagrody?
  • Czy można w jednym roku nabyć prawo do dwóch nagród w różnej wysokości?
  • Czy zmiana stanowiska oznacza wyższą nagrodę?
  • Czy nagroda należy się podczas nieobecności w pracy?
  • Co gdy błędnie naliczono wysokość nagrody dla pracownika?
 • Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
  • Kto może otrzymać takie nagrody?
  • Jakie są zasady ich przyznawania i wypłaty?
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • Czy każdy zatrudniony nabywa prawo do nagrody?
  • Kiedy wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego może zostać zmniejszona i poza co?
  • Liczymy wysokość nagrody – jak to zrobić prawidłowo?
  • Termin wypłaty nagrody – najczęstsze wątpliwości
 • Premie
  • Czym premia regulaminowa rożni się od uznaniowej?
  • Jakie premie mogą otrzymywać pracownicy/urzędnicy sądów i prokuratury?
  • Jak prawidłowo ustalić zasady przyznawania premii określonego rodzaju?
  • Czy można wystąpić z roszczeniem o przyznanie premii?

5. Odprawy

 • Rodzaje odpraw
 • Jak naliczać wysokość poszczególnych odpraw?
 • Kiedy odprawa musi być wypłacona?

6. Potrącenia z wynagrodzenia

 • Od jakiej kwoty wynagrodzenia dokonujemy potrąceń?
 • Co możemy potrącić, w jakiej kolejności i w jakiej wysokości?
 • Liczymy potrącenia pracowników i urzędników

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch