Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich

Przeanalizujemy szczegółowo zasady naliczania wysokości nagrody przy różnych składnikach wynagrodzenia przysługujących pracownikom. Przedstawimy również jak ustrzec się przed błędami przy przyznawaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co zrobić w przypadku niewłaściwej wypłaty nagrody i jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niewypłacenie nagrody w terminie.

Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych informacji dotyczących podstawowych obowiązków pracodawców przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zasad przyznawania i wypłaty nagrody.

Program szkolenia

1. Podstawa przyznania i charakter dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 • Podstawowe akty prawne
 • Charakter prawny dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 

2. Jak ustalić uprawnienia pracownika do nagrody?

 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do nagrody w pełnej wysokości?
  • Co należy rozumieć pod pojęciem „przepracowanego roku”?
  • Jak traktować usprawiedliwione nieobecności w pracy?
  • Jakie nieobecności traktowane są jako czas przepracowany?
  • Choroba pracownika, a prawo do trzynastki w zmniejszonej wysokości

 

3. Kiedy wypłacamy trzynastkę w niepełnej wysokości?

 • Kto i kiedy ma prawo do takiej nagrody?
 • W jaki sposób ustalić przepracowany okres?
 • Czy pomiędzy okresami pracy pracownika mogą występować przerwy?
 • Kiedy pracownik otrzyma nagrodę pomimo przepracowania okresu krótszego niż 6 miesięcy?
 • W jaki sposób na prawo do trzynastki wpływają urlopy macierzyńskie i urlopy ojcowskie?
 • Czy urlopy rodzicielskie uprawniają pracownika do trzynastki za przepracowanie okresu krótszego niż 6 miesięcy?

 

4. W jaki sposób ustalić wysokość trzynastki?

 • Według jakich zasad naliczamy wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • Czy posługujemy się współczynnikiem ekwialentowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenie zostaną zaliczone do podstawy trzynastki?
 • Czy dodatki do wynagrodzenia przysługujące tylko okresowe będą brane pod uwagę?
 • Czy premie powinny być doliczone do podstawy trzynastki?
 • W jaki sposób obliczamy trzynastkę w zmniejszonej proporcjonalnie wysokości?

 

5.   Termin wypłaty nagrody

 • Czy trzynastka może być pracownikowi wypłacona w momencie ustania stosunku pracy?
 • Kiedy można wypłacić nagrodę wcześniej?

 

6. Błędnie wypłacona pracownikowi nagroda

 • Jak należy postąpić gdy źle naliczono wysokość nagrody?
 • Co w przypadku gdy nagroda została wypłacona bezprawnie?
 • Czy nagrodę można potrącić z wynagrodzenia pracownika?
 • Czy pracownik może wystąpić do sądu z roszczeniem o wypłatę nagrody?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch