WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeanalizujemy szczegółowo zasady naliczania wysokości nagrody przy różnych składnikach wynagrodzenia przysługujących pracownikom. Przedstawimy również jak ustrzec się przed błędami przy przyznawaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co zrobić w przypadku niewłaściwej wypłaty nagrody i jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niewypłacenie nagrody w terminie.

Uczestnicy otrzymają zestawienie praktycznych informacji dotyczących podstawowych obowiązków pracodawców przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zasad przyznawania i wypłaty nagrody.

Program szkolenia

1. Podstawa przyznania i charakter dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 • Podstawowe akty prawne
 • Charakter prawny dodatkowego wynagrodzenia rocznego

2. Jak ustalić uprawnienia pracownika do nagrody?

 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do nagrody w pełnej wysokości?
  • Co należy rozumieć pod pojęciem „przepracowanego roku”?
  • Jak traktować usprawiedliwione nieobecności w pracy?
  • Jakie nieobecności traktowane są jako czas przepracowany?
  • Choroba pracownika, a prawo do trzynastki w zmniejszonej wysokości

3. Kiedy wypłacamy trzynastkę w niepełnej wysokości?

 • Kto i kiedy ma prawo do takiej nagrody?
 • W jaki sposób ustalić przepracowany okres?
 • Czy pomiędzy okresami pracy pracownika mogą występować przerwy?
 • Kiedy pracownik otrzyma nagrodę pomimo przepracowania okresu krótszego niż 6 miesięcy?
 • W jaki sposób na prawo do trzynastki wpływają urlopy macierzyńskie i urlopy ojcowskie?
 • Czy urlopy rodzicielskie uprawniają pracownika do trzynastki za przepracowanie okresu krótszego niż 6 miesięcy?

4. W jaki sposób ustalić wysokość trzynastki?

 • Według jakich zasad naliczamy wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • Czy posługujemy się współczynnikiem ekwialentowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenie zostaną zaliczone do podstawy trzynastki?
 • Czy dodatki do wynagrodzenia przysługujące tylko okresowe będą brane pod uwagę?
 • Czy premie powinny być doliczone do podstawy trzynastki?
 • W jaki sposób obliczamy trzynastkę w zmniejszonej proporcjonalnie wysokości?

5.   Termin wypłaty nagrody

 • Czy trzynastka może być pracownikowi wypłacona w momencie ustania stosunku pracy?
 • Kiedy można wypłacić nagrodę wcześniej?

6. Błędnie wypłacona pracownikowi nagroda

 • Jak należy postąpić gdy źle naliczono wysokość nagrody?
 • Co w przypadku gdy nagroda została wypłacona bezprawnie?
 • Czy nagrodę można potrącić z wynagrodzenia pracownika?
 • Czy pracownik może wystąpić do sądu z roszczeniem o wypłatę nagrody?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16