DYSKRYMINACJA, MOBBING i MOLESTOWANIE w zatrudnieniu Szkolenie - dyskryminacja i mobbing

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych.  W związku z powyższym proponujemy Państwu program szkoleniowy oparty w pełni o orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki, dzięki czemu będzie to wiedza nie tylko kompletna, ale również najbardziej aktualna i pokazująca bieżące problemy, z jakimi borykają się w tym obszarze inne instytucje?

Co ostatnio orzekły sądy w tym obszarze?
- w przypadku instytucji państwowych przyjęto, że skargi i dokumenty złożone do komisji antymobbingowej są informacją publiczną,
- przyjęto możliwość pozwania pracodawcy w przypadku naruszenia dóbr osobistych pracownika przez działania komisji antymobbingowej,
- zezwolono na pozywanie pracodawcy o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji przy zwolnieniu pracownika nawet, gdy ten wcześniej nie odwołał się otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę,
- przyjęto, że dyskryminacją jest odmowa wypłaty premii pracownikowi, który wykonał zadania premiowe, gdy premie wypłacono innym pracownikom, którzy nie wykonali takich zadań,
- zwolniono pracodawcę z odpowiedzialności za potencjalne molestowanie pracownicy podczas wycieczki pracowników dofinansowywanej z ZFŚŚ.

Program szkolenia

Mobbing w zatrudnieniu

 • Jakie cechy musi spełniać zachowanie, aby mogło być uznane a mobbing?
 • Jak w orzecznictwie rozumiana jest długotrwałość mobbingu?
 • Czy roszczenia z tytułu mobbingu mogą być wywodzone po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę?
 • Czy krytyczna ocena pracy może być przejawem mobbingu?
 • Jak sądy pracy rozumieją nękanie pracownika będące elementem mobbingu?
 • Czy mobbing może być skutkiem działań nieumyślnych, jeśli wywołają one rozstrój zdrowia?
 • Czy stan napięcia psychicznego związany z procedurą zwolnień grupowych może świadczyć o mobbingu?
 • Czy wszczynanie postępowań dyscyplinarnych może świadczyć o stosowaniu mobbingu?
 • Czy izolacja w grupie współpracowników zawsze świadczy o istnieniu mobbingu?
 • Czy niesprawiedliwa krytyka pracownika może świadczyć o istnieniu mobbingu?
 • Czy działania nieuznane za mobbing mogą naruszać godność lub inne dobra osobiste pracownika?
 • Kiedy wykorzystywanie kompetencji pracownika w czasie wolnym od pracy nie będzie stanowiło mobbingu?
 • Jakie roszczenia z tytułu mobbingu przysługują pracownikowi?
 • W jaki sposób pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?
 • Czy pracodawcy opłaca się posiadać wewnętrzną politykę antymobbingową?
 • Czy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest obowiązkiem starannego działania, czy rezultatu?
 • Czy pracodawca, który przegra proces o mobbing ma jakieś roszczenia regresowe do przełożonego, który był mobberem?
 • Na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawach o mobbing?
 • Czy w procesie o mobbing niezbędne jest poszukiwanie zdarzenia, które zapoczątkowało to zjawisko?
 • Czy w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu niezbędne jest powoływanie biegłych lekarzy w celu oceny stanu zdrowia pracownika?
 • Czy działania mobbera muszą być sprzeczne z prawem?
 • Kiedy rozstrój zdrowia uzasadnia roszczenie o zadośćuczynienie?
 • W jaki sposób sądy pracy ustalają wysokość zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem?
 • Czy nieprzeciwdziałanie mobbingowi przez przełożonych mobbera może spowodować zwiększenie kwoty zadośćuczynienia dochodzonego od pracodawcy?
 • Czy wystarczy stwierdzenie, że rozstrój zdrowia ma związek z pracą, aby dochodzić zadośćuczynienia z tytułu mobbingu?
 • Czy nierozwiązanie umowy o pracę z tytułu mobbingu blokuje pracownikowi dochodzenie roszczeń przed sądem pracy?
 

Dyskryminacja w zatrudnieniu

 • Jakie są różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem?
 • Na czym polega dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia?
 • Czy molestowanie seksualne to dyskryminacja, czy mobbing?
 • Jakie elementy podlegają ocenie w przypadku oskarżenia o dyskryminację płacową?
 • Czy sądy pracy mogą kształtować wynagrodzenia w firmach w procesach o dyskryminację płacową?
 • Czy porównywalne są stanowiska dyrektora finansowego i administracyjnego?
 • Czy osiągnięcie wieku emerytalnego jest bezpiecznym kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy?
 • Czy przyznawanie dodatkowych świadczeń pracownikom przechodzącym na emerytury może mieć charakter dyskryminacyjny?
 • Czy odbywanie aplikacji prawniczej może stanowić przyczynę dyskryminacji?
 • Czy podległość dwóm kierownikom może świadczyć o dyskryminacji?
 • Czy staż pracy zawsze będzie bezpiecznym kryterium różnicującym pracowników?
 • Czy można się zrzec roszczeń z tytułu nierównego traktowania?
 • Czy dokonując wyboru pracowników do zwolnienia pracodawca może się oprzeć na Assesment Center, aby uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych?
 • Czy porównywanie wynagrodzeń z punktu widzenia dyskryminacji może następować pomiędzy różnymi spółkami z grupy kapitałowej?
 • Czy drobne różnice w wynagrodzeniu mogą stanowić dyskryminację pracownika?
 • Czy nieprzedłużenie umowy na czas określony może być działaniem dyskryminującym w przypadku zatrudniania na czas nieokreślony osoby o gorszych kwalifikacjach i wynikach pracy?
 • Czy oceniając dyskryminację można porównać pracowników spółki dominującej i spółki zależnej?
 • Jak się ustala odszkodowanie w procesie o dyskryminację pracownika?
 • Czy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę jest przesłanką niezbędną do dochodzenia odszkodowania z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • W jakim czasie od zwolnienia pracownik może dochodzić odszkodowania z tytułu dyskryminacji?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch