CZAS PRACY i zmiany w jego EWIDENCJONOWANIU po 1.1.2019 r. w SĄDACH i PROKURATURACH z uwzględnieniem czasu pracy KIEROWCÓW Szkolenie - Czas pracy w sądach i prokuraturach

Na szkoleniu zajmiemy się zagadnieniami, które budzą wątpliwości, a są specyficzne dla różnych grup pracowników zatrudnionych w sądach i prokuraturze. 

Program szkolenia

I. Czas pracy w sądach i prokuraturach – podstawowe pojęcia

 • Pracownicy sądów i prokuratury – regulacje prawne dotyczące czasu pracy
 • Definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców
 • Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • Dni wolne od pracy
 • Okresy rozliczeniowe
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo planować?
 • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej
 • Rozliczanie czasu pracy w podróżach służbowych

II. Systemy czasu pracy stosowane w sądach i prokuraturach

 • System podstawowy i równoważny – jakie są różnice i jak je stosować?
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy

III. Planowanie czasu pracy w sądach i prokuraturach

 • Kiedy istnieje obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy w przypadku pracowników sądów i prokuratury?
 •  Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy
 • Minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów
 • Dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów
 • Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowani
 • Najczęstsze błędy w harmonogramach

IV.  Rozliczanie czasu pracy

 • W jakich okolicznościach i komu można polecać pracę nadliczbową?
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym czasie pracy
 • Nadgodziny w dniach wolnych, niedziele i święta
 • Rekompensowanie pracy nadliczbowej, w tym rekompensowanie pracy nadliczbowej kierownictwa
 • Rozliczanie dodatkowej pracy pracowników niepełnoetatowych

V. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 1.1.2019 r.

 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach od 1.1.2019 r.?
 • Co w dokumentacji czasu pracy powinno się znajdować?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji? Kiedy zastosujemy ewidencję uproszczoną?
 • Jaka jest funkcja listy obecności, a jaka ewidencji?
 • Jakie są zasady przechowywania i prowadzenia ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów o dokumentacji pracowniczej?
 • Jak długo i w jakiej formie należy przechowywać dokumenty dotyczące czasu pracy?

V. Odrębności wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców odnoszące się do kierowców zatrudnionych w sądach i prokuraturze

 • Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców
 • Okresy pozostawania w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru?
 • Porozumienie dotyczące stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy
 • Kiedy kierowca pracuje w godzinach nadliczbowych?
 • Minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • Planowanie czasu pracy kierowców
 • Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch