Najbliższe szkolenia

CZAS PRACY I DOKUMENTACJA pracownicza w INSTYTUCJACH KULTURY po zmianach w 2019 roku

W 2019 r. wprowadzone zostaną niezmiernie duże zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej. Obejmują nie tylko skrócenie okresu jej przechowywania – przy bardzo istotnych przepisach przejściowych – ale przede wszystkim

WEBINARIUM: KONTROLA ZARZĄDCZA w 2022 r. w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury to cel szkolenia ...

Zamknięcie roku 2018 w SĄDACH i PROKURATURACH – z uwzględnieniem zmian i kwestii problematycznych

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnosci od 1 stycznia 2019 z uwzględnieniem projektowanej nowelizacji oraz wzorami dokumentów

Na szkoleniu omówimy, jak ma wyglądać proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa począwszy od 1 stycznia 2019 roku, które grunty objęte zostaną przekształceniem już z dniem 1 stycznia, a które z opóźnieniem, jakie będą procedury wydawania zaświadczeń i kiedy organ będzie mógł odmówić ich wydania, a także kiedy wymagana będzie dopłata ponad udzieloną pomoc de minimis. Zostaną przedstawione prawne i praktyczne aspekty nowej ustawy.

ZMIANY W STATUSIE NAUCZYCIELA w roku 2018 i 2019 ze szczególnym uwzględnieniem awansu zawodowego i oceny pracy od 01.01.2019 r. z wzorami niezbędnych dokumentów

Nowy rok przynosi kolejne zmiany w ocenie pracy nauczycieli, która będzie dokonywana na podstawie kryteriów oceny pracy zawartych w rozporządzeniu MEN. Nowe rozporządzenie wprowadza – nowe terminy, procedury oraz sposoby dokumentowania

NOWE wymagania prawne w zakresie identyfikacji LEKÓW od 9.02.2019 r. - wdrożenie dyrektywy fałszywkowej, a odpowiedzialność prawna podmiotu?

Od 9 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania prawne w zakresie identyfikacji produktów leczniczych oraz gromadzenia i wymiany danych na ich temat. Parlament Europejski Dyrektywą 2011/62/UE (dyrektywa fałszywkowa) wprowadził obowiązek

WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY w szkołach i placówkach oświatowych oraz ZMIANY przepisów KADROWYCH w 2022 r. Rejestr umów w działach kadr placówek oświatowych od 1.07.2022 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich od 1.08.2022 r.

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli ...

Nowe obowiązki w zakresie BHP w placówkach oświatowych Postępowanie powypadkowe dot. uczniów i pracowników szkoły – warsztaty praktyczne

29 listopada weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia ws. BHP w szkołach i placówkach oświatowych. Wprowadzono wiele zmian, które należy wdrożyć.

Tworzenie i zmiany w rozkładach czasu pracy w 2020 r. - warsztaty praktyczne

Celem szkolenie jest analiza problematycznych kwestii ważnych przy prawidłowym tworzeniu i zmianach harmonogramów. Omówimy wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostkach sektora finansów publicznych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności