Dotacje oświatowe po zmianie w stanie prawnym praktyczne problemy stosowania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Szkolenie wyjaśni zasady obliczania wysokości i wypłacania dotacji oświatowej po ostatniej aktualizacji. Dodatkowe miejsce przypadnie omówieniu i rozwiązaniu problemów napotykanych w trakcie kontroli liczby uczniów oraz kontroli poprawności wykorzystania dotacji oświatowych. Osobnym zagadnieniem będzie omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów w prowadzonym postępowaniu windykującym zwrot dotacji do budżetu JST, a także wzoru decyzji o udzieleniu ulgi w zakresie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji. Na zakończenie omówione zostaną zasady i tryb dochodzenia między gminami zwrotu dotacji za ucznia placówki wychowania przedszkolnego nie będącego mieszkańcem gminy finansującej tę placówkę. Wyjaśnione zostaną również problemy odpowiedzialności organu i beneficjenta dotacji oświatowej z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Program szkolenia

1.    Aktualna systematyka prawa regulującego dotacje oświatowe od 1.01.2018 r. Zmiany w stanie prawnym od 1 stycznia 2019 r.

2.    Aktualizacje w roku 2018 podstawy obliczania dotacji oświatowej:

2.1.    Wyjściowe założenia mechanizmu aktualizacji dotacji rocznej,
2.2.    Terminy aktualizacji,
2.3.    Zasady doboru danych do obliczenia aktualizowanej podstawy dotacji,
2.4.    Ustalenie wysokości części dotacji do wypłaty po aktualizacji,
2.5.    Maksymalne limity dla zwiększenia i zmniejszenia kwoty dotacji po aktualizacji.

3.    Zakres danych podawanych przez JST w BIP.

4.    Problemy ustalenia liczby uczniów w jednostce dotowanej:

4.1.    Planowana liczba uczniów we wniosku rocznym o dotację - znaczenie,
4.2.    Informacja miesięczna oraz dopuszczalność weryfikacji danych o liczbie uczniów,
4.3.    Kwota dotacji po korekcie liczby uczniów oraz zasady wyrównania.

5.    Przesłanki wstrzymania wypłat dotacji - według aktualnych przepisów i orzecznictwa.

6.    Przeznaczenie dotacji oświatowej i kontrola jej wykorzystania:

6.1.    Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej za lata 2014-2017,
6.2.    Przeznaczenie dotacji oświatowej na rok 2018,
6.3.    Przeznaczenie dotacji na rok 2019 – aktualizacja uchwały dotacyjnej,
6.4.    Dowody na wydatkowanie dotacji oświatowej zgodnie z jej przeznaczeniem w ramach rozliczenia oraz w ramach kontroli wydatkowania.

7.    Zwrot dotacji do budżetu samorządu:

7.1.    Przesłanki zwrotu dotacji i ich dokumentowanie,
7.2.    Postępowanie kontrolne, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne,
7.3.    Możliwość dopuszczenia nowych dowodów na wydatkowanie dotacji i liczbę uczniów - nieujawnionych wcześniej w postępowaniu kontrolnym,
7.4.    Dopuszczalność udzielenia ulgi w zakresie zwrotu dotacji do budżetu.

8.    Zasady ustalania i dochodzenia od innych gmin zwrotu kosztów przedszkolnych od 2018 roku.

9.    Związana z dotacją oświatową odpowiedzialność organu i beneficjanta za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

9.1.    Katalog czynów karalnych,
9.2.    Osoby ponoszące odpowiedzialność,
9.3.    Okoliczności wyłączające odpowiedzialność,
9.4.    Okoliczności wpływające na wymiar kary.

10.    Podsumowanie – dodatkowe pytania i odpowiedzi.

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch