CZAS PRACY I DOKUMENTACJA pracownicza w INSTYTUCJACH KULTURY po zmianach w 2019 roku

W 2019 r. wprowadzone zostaną niezmiernie duże zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej. Obejmują nie tylko skrócenie okresu jej przechowywania – przy bardzo istotnych przepisach przejściowych – ale przede wszystkim wprowadzenie możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej, zmiany ilości części oraz treści akt osobowych, znaczące zmiany w zakresie ewidencji czasu pracy, gdzie nastąpi rozbudowanie dotychczasowego jej zakresu.

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie czasu pracy obowiązujące w instytucjach kultury. Wskażemy sposoby optymalnego rozwiązywania praktycznych problemów z organizowaniem pracy i ustalaniem czasu pracy dla poszczególnych kategorii zatrudnionych w tych instytucjach, z uwzględnieniem specyfiki działalności instytucji artystycznych. Uczestnicy zapoznają się też z najnowszymi tendencjami w orzecznictwie sądowym, dotyczącym czasu pracy.

Program szkolenia

I. CZAS PRACY I JEGO ROZLICZANIE W 2018/2019 R.

 1. Instytucje kultury – czym są, na jakich podstawach funkcjonują?
 2. Co to jest czas pracy, jakie są normy czasu pracy i jak odnoszą się one do wymiaru czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym niepełnoetatowych?
 3. Jakie są systemy czasu pracy i które można zastosować w instytucjach kultury?
 4. Czy i w jakim zakresie można łączyć różne systemy czasu pracy i instytucji kultury?
 5. Jakie są dopuszczalne okresy rozliczeniowe i jakie mają znaczenie dla wymiaru czasu pracy?
 6. Jakie, dla ustalania wymiaru czasu pracy, są konsekwencje obowiązywania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 7. Jak organizować pracę niedzielno-świąteczną i jak później przyznawać dni wolne za niedzielę, święta i określać dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy? Czy wolna sobota jest obowiązkowa?
 8. Jak rozliczyć nadgodziny w poszczególnych dniach i miesiącach pracy?
 9. Jak wynagradzać albo rekompensować nadgodziny?
 10. Czy i kiedy wypłacać dodatki za pracę w nadgodzinach?
 11. Kiedy występuje praca w porze nocnej i jak ją wynagradzać?
 12. Czym różni się czas pracy pracowników zarządzających od czasu pracy innych pracowników?

II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W INSTYTUCJACH KULTURY PO ZMIANACH W 2019 ROKU

 1. Jak długo będzie trzeba przechowywać akta osobowe?
 2. Jakie są warunki skrócenia okresu przechowywania akt?
 3. Na jakich zasadach będzie dopuszczone prowadzenie akt osobowych w tym teczki personalnej w formie elektronicznej?
 4. Jak tworzyć e-teczkę?
 5. Jak zmienić dotychczasową dokumentację papierową na e-dokumentację i co się stanie z dotychczasowymi dokumentami papierowymi?
 6. W jaki sposób będą tworzone e-dokumenty i czy będzie do tego potrzebny podpis elektroniczny?
 7. Jak będzie wyglądała teczka akt osobowych po zmianach?
 8. Jakie będą nowe części teczki akt osobowych i co będzie w nich umieszczane?
 9. Jakie rodzaje dokumentacji poza teczką akt osobowych będą musiały być prowadzone przez pracodawcę?
 10. Jak będzie wyglądała ewidencja czasu pracy po zmianach, co w tej ewidencji powinno się znajdować?
 11. Jakie będą zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi?
 12. Co stanie się z dokumentacją pracowniczą po upływie terminu jej przechowywania? Czy i w jaki sposób pracodawca będzie zobligowany do likwidacji dokumentacji pracowniczej?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch