Problematyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych jak w praktyce przeprowadzić przetarg w formie elektronicznej?

Szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy o elektronizacji zamówień publicznych.

Pełnej elektronizacji zostały już poddane postępowania o wartościach powyżej progów UE, częściowej -postępowania krajowe (a od 1 stycznia 2020 r. również będą w pełni zelektronizowane). Pomimo, iż teoretycznie zamówienia o wartościach poniżej progu bagatelności nie podlegają przepisom Pzp to trudno jednoznacznie stwierdzić, iż praktyka udzielania zamówień małych nie będzie związana z elektronizacją, ponieważ ten proces już ma miejsce.

Program szkolenia

1.  Ramy prawne – przepisy krajowe i unijne

 • dyrektywa klasyczna
 • Pzp
 • eIDAS
 • rozporządzenia wykonawcze
 • kodeks cywilny

2.  Granice elektronizacji

3.  Oferta elektroniczna – co to realnie jest

4.  Komunikacja elektroniczna

 • formaty dokumentów
 • sposoby przekazywania

5.  Podpis elektroniczny/podpis kwalifikowany – praktyka

 • co warto wiedzieć
 • czy zamawiający potrzebuje podpisu elektronicznego
 • rodzaje podpisów
 • jak składać podpis
 • jak (i czy) weryfikować podpis kwalifikowany
 • elementy podpisu, które warto znać

6.  Dokumenty elektroniczne, których wykonawca nie sporządza

7.  SIWZ a elektronizacja – co warto wiedzieć

8.  Orzeczenia KIO i opinie UZP – skan oferty, SHA-1, wadium – omówienie

9.  Pułapki elektronizacji

 • pełnomocnictwo
 • wadium
 • dane osobowe
 • podpisy zagraniczne
 • archiwizacja dokumentów elektronicznych
 • kopia/oryginał
 • sporządzanie dokumentu elektronicznego
 • czy tylko oferta z podpisem kwalifikowanym

10. Projekt nowego Prawa zamówień publicznych – główne założenia w zakresie elektronizacji

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch