Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia – z uwzględnieniem wymagań przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami

Liczne regulacje branżowe nakładające się na przepisy ogólne dotyczące BHP i prawa pracy komplikują wypełnianie obowiązków inspektorów BHP w placówkach służby zdrowia.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania dotyczące:
- procedur postępowania w przypadku wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem zakłuć
- szacowania ryzyka zawodowego w podmiotach leczniczych,
- monitorowania czynników szkodliwych oraz uciążliwych w tym czynników biologicznych, promieniowania elektromagnetycznego, mikroklimatu, hałasu czy wibracji.

Zostanie także poruszony temat patogenów alarmowych w jednostkach służby zdrowia, tzw. "superbakterii". 

Program szkolenia

1. Zakłucia u pracowników służby zdrowia:

 • czym mogą być spowodowane?
 • jakie są najczęstsze przyczyny zakłuć?
 • jakie są skutki takiego zdarzenia – nie tylko ekonomiczne
 • jak zapobiegać zakłuciom?

2. Obowiązki pracodawcy w zakresie zabezpieczenia pracowników przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami (rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 2013 poz. 696).

 • ocena ryzyka zawodowego – kiedy przeprowadzić?
 • wykaz zranień – jakie informacje zawrzeć?

3. Ekspozycja zawodowa pracowników służby zdrowia:

 • ekspozycja jako zjawisko powszechne
 • regulacje prawne odnośnie zapobiegania ekspozycji zawodowej
 • zapobieganie ekspozycji wśród pracowników służby zdrowia

4. Zakażenia krwiopochodne:

 • jakie zakażenia występują najczęściej?
 • epidemiologia – zakażenia HBV, HCV i HIV w Polsce
 • czy każdy przypadek będzie skutkował zakażeniem?
 • zapobieganie zakażeniom
 • zalecenia dotyczące postępowania poekspozycyjnego wśród pracowników
 • czynniki zakaźne krwiopochodne

5. Zanieczyszczenia cząsteczkowe:

 • zagrożenie dla pacjentów i personelu  

6. Czynniki szkodliwe oraz uciążliwe występujące na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych

 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • promieniowanie jonizujące (rodzaje, wielkość, działanie na organizm i jego skutki)
 • drgania mechaniczne – oddziałujące przez kończyny górne i na cały organizm
 • czynniki biologiczne, w tym patogeny alarmowe i wirus SARS CoV-2 – charakterystyka na podstawie dotychczasowych doniesień, dla kogo jest groźny, objawy zakażenia, profilaktyka, aktualny stan epidemiologiczny.
 • czynniki chemiczne i ich mieszaniny, w tym zagrożenia wynikające z pracy z cytostatykami
 • obciążenia pracowników w placówkach leczniczych – obciążenie fizyczne, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe

7. Przykładowe wypadki przy pracy w służbie zdrowia

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch