WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur, podzielona płatność w tym obowiązkowa, zmiany w ramach Polskiego Ładu w roku 2023, 2024 i 2025, projektowane zmiany w zakresie KSeF oraz SLIM VAT 3

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych. Przedstawione zostaną zasady podzielonej płatności, w tym obowiązkowej.   Przedstawione zostaną także zmiany VAT obowiązujące wynikające z tzw. Polskiego Ładu oraz tzw. tarcz antyinflacyjnych (ich częściowe wygaśnięcie) oraz projekty obowiązkowego KSeF i VAT SLIM 3 istotne z punku widzenia jednostek sektora finansów publicznych.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawieniem faktur oraz rozliczaniem podatku od towarów i usług w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

 

 1. Faktury i faktury ustrukturyzowane
 1. Kiedy wystawiamy polską fakturę  
 • kiedy wystawiamy fakturę obowiązkowo, a kiedy na żądanie (osoby indywidualne; sprzedaż zwolniona, także dla firm)
 1. Rodzaje faktur
 • faktury VAT (faktury, faktury zaliczkowe, faktury VAT marża, faktury uproszczone, faktury do paragonów, paragony jako faktury uproszczone)
 • faktura VAT RR
 1. Podmioty uprawnione do wystawienia faktur VAT
 • sprzedawca
 • nabywca (samofakturowanie)
 • osoby trzecie: z mocy prawa (np. komornicy sądowi) i pełnomocnicy (np. biura rachunkowe)
 1. Obowiązek przekazania danych z faktury sprzedaży w schemacie JPK_Fa, kiedy JPK_FA(2) a kiedy JPK_Fa(3)
 2. Dane, które powinna zawierać faktura
 • data wystawienia (w tym data wystawienia faktury elektronicznej)
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zaliczki, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (problem nazw skróconych)
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
 • w niektórych transakcjach wewnątrzwspólnotowych stosujemy tzw. numery VAT UE
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) 
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem
 • sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
 • wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
 • wyrazy „ samofakturowanie” na fakturze
 • kiedy wyrazy „odwrotne obciążenie ” na fakturze 
 • wyrazy „ mechanizm podzielonej” – 30% sankcja za ich brak 
 • wyrazy „procedura marży dla biur podróży” na fakturze
 • wyrazy procedura marży – „towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki” na fakturze
 • faktury uproszczone, w paragon jako faktura uproszczona
 • faktura w przypadku cen urzędowych
 • zaokrąglenia na fakturze
 • faktury dokumentujące „eksport usług”
 • faktury dokumentujące dostawy towarów poza terytorium kraju
 • faktury walutowe
 • szczególne dane dla faktur wynikające z przepisów wykonawczych
 1. Faktura zaliczkowa
 • kiedy wystawiamy fakturę  zaliczkową
 • dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
 • kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
 • faktura proforma a faktura zaliczkowa
 1. Sposób wystawienia faktury
 • egzemplarze faktur papierowych
 • egzemplarze faktur elektronicznych
 • rozróżnienie KOPIA/ORYGINAŁ
 1. Faktury do paragonu
 • obowiązek dołączania paragonu do faktury
 • paragon do faktury elektronicznej
 • paragon elektroniczny – z kasy on-line a faktura
 • paragon jako faktura uproszczona
 • kasy wirtualne a faktura
 1. Terminy wystawienia faktur
 • zasada ogólna (na 60 dni przed i do 15 następnego miesiąca)
 • termin wstawienia faktur zaliczkowych
 • termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych
 • termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasingi) i media
 1. Forma faktury
 • faktury tradycyjne (papierowe)
 • faktury elektroniczne
 • pojęcia autentyczności, integralności i czytelności faktury i e-faktury
 • ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych
 • faktura ustrukturyzowana (z Krajowego Systemu e-Faktur) 
 1. Faktura elektroniczna (zwykła)
 • warunki stosowania: akceptacja nabywcy
 • faktury w PDF, podpis kwalifikowany i EDI
 • dane jakie powinna zawierać
 1. Ustrukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych
 • kiedy stosujemy i dla kogo jest obowiązkowa
 • forma: tylko XML
 • obowiązek posiadania konta na platformie
 • dane wymagane dla faktury ustrukturyzowanej
 1. Dokumenty korygujące
 • faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
 • nota korygująca:  przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
 • zły nabywca na fakturze – zmiana stanowiska organów podatkowych jak postąpić
 • forma faktury korygującej i noty korygującej
 • problem anulowania faktury
 1. Duplikaty faktur: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie musi zawierać, forma
 2. Przechowywanie faktur
 3. Ustrukturyzowana faktura z Krajowego Systemu e-Faktur  (dobrowolna)
 • czym jest ustrukturyzowana faktura
 • Krajowy System e-Faktur
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • korekta faktury ustrukturyzowanej
 • „zachęty” do stosowania faktur ustrukturyzowanych
 1. Oznaczenia stosowane w plikach JPK_VAT a faktury 

 1. Mechanizm podzielonej płatności
 1. Mechanizm podzielonej płatności – dobrowolny i obowiązkowy
 2. Zachęty do korzystania z dobrowolnego korzystania z mechanizmu podzielonej płatności – VAT, CIT/PIT i Ordynacja podatkowa
 3. Rachunek VAT

 1. Zmiany od 2023, 2024 i 2025
 1. Zmiany od 2023 r.: grupa VAT, tarcze antyinflacyjne
 2. Zmiany od 2024 r.: limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami
 3. Zmiany od 2025 r.: kasy on-line i terminale płatnicze

 1. Projekty
 1. Projekt KSeF: obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych i wyłączenia, zmiany w zasadach wystawiania faktury ustrukturyzowanych, zmiany w zasadach wystawiania faktur i faktur korygujących, zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących, noty korygujące do faktur ustrukturyzowanych, zmiany w zasadach wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej uprzednio paragonem fiskalnym, zmiany w zakresie KSeF, postępowanie w razie awarii KSeF, kary za niewystawienie faktury ustrukturyzowanej, zmiany w zakresie podzielonej płatności w związku z obowiązkowym KSeF, zmiany w zakresie faktury VAT RR, zmiany w Ordynacji podatkowej, zmiany w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przepisy przejściowe
 2. Projekt VAT SLIM 3: uregulowanie kursów walut w przypadku zmian w podstawie opodatkowania, zmiany w zakresie WIS, zmiany w zakresie prewskaźnika, zmiany w zakresie podatku naliczonego od WNT, zmiany w zakresie zwrotu VAT, zmiany w zakresie struktury sprzedaży, paragony elektroniczne, zmiany w zakresie podzielonej płatności, zmiany w zakresie kas rejestrujących, zmiany w zakresie tzw. sankcji VAT, zmiany w Prawie bankowym dot. rachunku VAT, przepisy przejściowe

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16