WEBINARIUM: Zmiany w ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO od 13 lipca 2021 r. oraz problematyczne zagadnienia dotyczące okresu świadczeniowego 2020/2021 i 2021/2022

Nowelizacja ustaw z 24 czerwca 2021 r. związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. 2021 poz. 1162) wprowadza szereg zmian w funduszu alimentacyjnym m.in. stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Omówimy m.in. działania jakie podejmuje Organ w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania Organu związane z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z COVID-19.

Program szkolenia

 1. Najnowsze zmiany dotyczące  świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ustawa z dnia 24.06.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1162)
 • Zmiana dotycząca kryterium dochodowego – wprowadzenie waloryzacji kryterium dochodowego – kiedy i na jakich zasadach?
 • Ujednolicenie zapisów dotyczących utraty dochodu z działalności gospodarczej
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku – zmiana dotycząca osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 • Możliwość samodzielnego pozyskania nowych danych związanych m. in z dochodami oraz danymi dotyczącymi nauki dziecka
 •  Jak postępujemy w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania przez osobę ubiegającą się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Jakie działania podejmuje Organ w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego po zmianach obowiązujących od 1.07.2020 r. Okres świadczeniowy 2020/2021 oraz 2021/2022
 • Przekroczenie dochodu – co dalej? Omówienie zmian do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzających zasadę obniżenia wysokości wypłacanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego
 • Jak wyliczyć kwotę do wypłaty w sytuacji zastosowania zasady „złotówka za złotówkę w funduszu alimentacyjnym”
 • Co zrobić gdy wysokość świadczenia do wypłaty wynosi mniej niż 100 zł?
 • Przykłady – omówienie sytuacji praktycznych związanych ze zmianami.
 1. Sytuacja formalno-prawna OPS w czasie stanu epidemii
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jej wpływ na prowadzone przez Organ postępowania administracyjne –  aktualny stan
 • Regulacje prawne odnoszące się do prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Obowiązki nakładane na Organ
 • Wyłączenie stosowania niektórych przepisów dotyczących Organu – czy nadal obowiązują takie regulacje?
 1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w czasie stanu epidemii – zagadnienia szczegółowe, stan obecny
 • Co powinna zawierać decyzja przyznająca prawo do świadczenia?
 • Czy możliwa jest wypłata świadczenia w sytuacji gdy decyzja nie jest ostateczna?
 • Czy oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji jest prawnie skuteczne?
 • Utrata ważności karty pobytu w przypadku Wnioskodawcy będącego cudzoziemcem – jak postępować?
 • Jak postąpić w sytuacji wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – kwestie praktyczne i omówienie występujących trudności
 • Postępowanie dotyczące dłużnika alimentacyjnego – zasady i procedura aktualnie obowiązująca
 • Jak należy liczyć dochód – przede wszystkim w kontekście utraty wynagrodzenia w związku ze stanem epidemii?
 • Katalog dochodów – w tym m. in. 13 emerytura, ulga dla młodych, dodatek solidarnościowy – jak postępować przy ustalaniu prawa do świadczeń?
 • Przykłady – omówienie sytuacji praktycznych związanych z liczeniem dochodu
 1. Co po Covid-19?
 • O czym należy pamiętać w związku z zakończeniem stanu epidemii?
 • Jakie należy podjąć działania, aby nic nie umknęło?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16