ŚWIADCZENIA z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO zmiany w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, procedura postępowania, zagadnienia praktyczne

W IV kwartale 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach ustawy z o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawarte w ustawie z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 1802). Szczegółowo omówimy nowe rozwiązania w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w tym zmiany definicji organu prowadzącego taką egzekucję) oraz zmiany w zakresie określenia bezskuteczności egzekucji.
Przedstawimy również planowane zmiany w 2020 r. oraz ostanie dotyczące poprawy skuteczności egzekucji świadczeń.

Ponadto, na szkoleniu omówimy:

 • tryb i zasady postępowania konieczne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • zagadnienia dotyczące ustalenia sytuacji dochodowej w rodzinie,
 • w jaki sposób ustalić dochód uzyskany i utracony w sytuacji częstych zmian zatrudnienia?
 • jak czytać zaświadczenia od Komornika dotyczące egzekucji alimentów w roku bazowym?
 • jak postępować w sytuacji wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • jakie obowiązki wynikające z ustawy ma Organ właściwy wierzyciela w związku z przyznaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • jakie obowiązki wynikające z ustawy ma Organ właściwy dłużnika?

Dodatkowo omawianych będzie szereg sytuacji praktycznych (kazusy) jakie mogą pojawić się na etapie prowadzonych postepowań (w tym związanych z dłużnikami alimentacyjnymi) wraz z proponowanymi ich rozwiązaniami.

 

Program szkolenia

1.    Zmiany w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

 • nowe rozwiązania w zakresie egzekucji
 • zmiany w zakresie określenia bezskuteczności egzekucji

2.    Aspekty formalno-prawne w tym kwestie elektronicznego składania wniosków:

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym – jakie trudności mogą występować i jakie rozwiązania zastosować?
 • Ponaglenie – czy jest do uniknięcia? Jak postąpić w sytuacji wniesienia ponaglenia?

3.    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zasady, kryteria i problemy w zakresie przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • Kto jest uprawniony do świadczenia?
 • Jak postępować z cudzoziemcami – po spełnianiu jakich warunków możliwe jest przyznanie prawa cudzoziemcom? Jakie dokumenty są konieczne?
 • Kiedy prawo do zasiłku nie przysługuje?
 • Czy zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę 17 letnią ma wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak ustalić wysokość dochodu?
 • Jak sprawdzić zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów – zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach
 • Co w przypadku wystąpienia sytuacji marnotrawienia środków?
 • Czy praca u tego samego pracodawcy zawsze oznacza brak możliwości utraty dochodu?
 • Jak należy postąpić w sytuacji, gdy z zaświadczenia Komornika wynika, że w roku bazowym wyegzekwowana była kwota alimentów – a Wnioskodawczyni miała w tym czasie przyznane i wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

4.    Zmiana organu właściwego – jak postępować w takiej sytuacji?

 • Jaki jest tryb postępowania w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a jaki w sytuacji osoby wnioskującej o ustalenie takiego prawa?

5.    Wzruszenie decyzji ostatecznej – jak wygląda procedura postępowania:

 • W jakich warunkach następuje uchylenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Jakie czynności należy podjąć?
 • Nieważność decyzji administracyjnej – co wtedy?
 • Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej – kiedy, w jakim celu i co to oznacza?

6.    Trudności związane z rozpatrywaniem wniosków składanych na okres świadczeniowy 2019/2020 – praktyczne rozwiązania

7.    Jak wyglądają  procedury postępowania w przypadku odwołania się klienta do organu wyższego stopnia?

 • Czy SKO jest nie do uniknięcia – zastosowanie art. 132 kodeksu postepowania administracyjnego?
 • Czynności podejmowane przez organ I instancji w związku z odwołaniem?
 • Rodzaje rozstrzygnięć SKO – jakie wywołują skutki i obowiązki po stronie organu I instancji?

8.    Jak wyglądają procedury postępowania w sytuacji konieczności dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Kiedy mówimy o nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego?
 • Jakie czynności należy podjąć w toku postepowania administracyjnego?
 • Działania jakie podejmuje organ w sytuacji, w której decyzja ustalająca i zobowiązująca do zwrotu stała się ostateczna?
 • Umorzenie należności – w jakich warunkach jest możliwe?
 • Czy umorzenie należności nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla pracownika?
 • Dlaczego warto przeprowadzić przesłuchanie strony w sytuacji złożenia wniosku o umorzenie należności?

9.    Zmiany w przepisach istotne dla ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch