WEBINARIUM: Wynagradzanie w jednostkach pomocy społecznej w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów podczas pandemii COVID-19

Program szkolenia

1. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej

 • ustawa o pracownikach samorządowych
 • ustawa o pomocy społecznej
 • Kodeks pracy
 • relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych w zakresie regulacji zatrudnienia i czasu pracy

 

2. Wynagrodzenie za pracę

 • wynagrodzenie minimalne – określenie ustawowe, sposób ustalania, znaczenie dla wysokości płac w jednostce
 • składniki płacowe i ich rola:
  • wynagrodzenie zasadnicze
  • dodatki płacowe: za wysługę lat, funkcyjny, specjalny, inne dodatki
  • składniki stałe i zmienne wynagrodzenia
  • stawka osobistego zaszeregowania i jej znaczenie
 • godziny nadliczbowe: naliczanie wynagrodzenia w jednostkach samorządowych, brak prawa do dodatków
 • praca nocna i dodatek za nocną pracę
 • wynagrodzenie za dyżur
 • wynagrodzenie przestojowe – warunki wypłaty

 

3. Zasady wykonywania pracy i wynagradzanie podczas pandemii COVID-19

 • kwarantanna a wykonywanie pracy
 • kategorie pracowników mogących pracować w toku kwarantanny w jednostkach pomocy społecznej
 • zasady dopuszczania pracy zdalnej na kwarantannie innych pracowników
 • zgoda lub wniosek pracownika dotyczący pracy w trakcie kwarantanny
 • wynagradzanie za pracę i świadczenia chorobowe
 • zwolnienie lekarskie w związku z COVID-19 i 100% świadczenia chorobowe

 

4. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent urlopowy – sposób naliczania

 

5. Inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy

 • nagrody jubileuszowe
 • „trzynastka” – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • odprawy emerytalno-rentowe
 • odprawy z tytułu zwolnień grupowych
 • wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

 

6. Świadczenia szczególne

 • należności z tytułu podróży służbowych
 • należności z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych

 

7. Świadczenia szczególne dla pracowników socjalnych

 • dodatek 250 zł
 • minimalny zwrot kosztów szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdów do miejsc pracy w terenie

 

8. Wynagradzanie zleceniobiorców

 • minimalna stawki godzinowa (msg) – umowy objęte stawką msg
 • wyłączenia ze stosowania msg
 • dokumentowanie ilości godzin wykonywanych usług
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16