WEBINARIUM: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 - SYTUACJA FORMALNO-PRAWNA OPS W CZASIE STANU EPIDEMII

Program szkolenia

I. Świadczenie wychowawcze

 1. Elektroniczne składanie wniosków
 • Jakie zmiany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022?
 • Na co zwrócić uwagę w trakcie weryfikacji wniosku?
 • Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym – występujące trudności
 • Czy konieczne jest uzyskanie nowego upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego?
 1. Zasady i warunki przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego
 • Osoby uprawnione – jak zweryfikować uprawnienie do świadczenia? Występujące trudności.
 • Jak postępować z cudzoziemcami składającymi wniosek o prawa do świadczenia wychowawczego?
 • Jakie dokumenty są wymagane przy wniosku złożonym przez cudzoziemca?
 • Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego? Zamieszkiwanie na terytorium RP
 • Warunki w jakich prawo nie przysługuje – zagadnienia praktyczne
 1. Wątpliwości dotyczące przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego
 • Jak postępować w sytuacji wystąpienia opieki naprzemiennej?
 • Czy ustanowienie opieki naprzemiennej w trybie zabezpieczenia w toku postępowania sądowego jest wiążące dla Organu?
 • Co to jest zabezpieczenie powództwa?
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem – zagadnienia faktyczne
 • Jak postępować w sytuacji zawiadomienia o występowaniu sytuacji marnotrawienia środków?
 • Jak należy postąpić w sytuacji, gdy rodzic dziecka przebywa za granicą?
 1. Zmiana organu właściwego – jak w takiej sytuacji postępować?
 2. Procedura postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej
 • Warunki w jakich następuje uchylenie prawa do świadczenia
 • Podejmowane czynności związane z tym postępowaniem
 • Nieważność decyzji administracyjnej – co wtedy?
 • Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej – kiedy, w jakim celu i co to oznacza?
 1. Trudności związane z rozpatrywaniem wniosków składanych na okres świadczeniowy 2021/2022 – praktyczne rozwiązania
 2. Procedura postępowania w przypadku odwołania się klienta do organu wyższego stopnia
 • Czy SKO jest nie do uniknięcia – zastosowanie art. 132 KPA?
 • Czynności podejmowane przez organ I instancji w związku ze złożonym odwołaniem – jak sobie z tym poradzić?
 • Rodzaje rozstrzygnięć SKO – jakie wywołują skutki i obowiązki po stronie organu I instancji?
 1. Dochodzenie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
 • Czym są świadczenia nienależnie pobrane?
 • Czynności, jakie należy podjąć w toku postępowania administracyjnego – czy możliwe jest przyspieszenie tej procedury?
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z nienależnie pobranymi świadczeniami w obecnym stanie prawnym (stosowanie przepisów w brzmieniu dotychczasowym) – prowadzić czy czekać?
 • Jakie działania podejmuje organ w sytuacji, w której decyzja ustalająca i zobowiązująca do zwrotu stała się ostateczna?
 • Umorzenie należności – w jakich warunkach jest możliwe i czy nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla pracownika?

 

II. Sytuacja formalno-prawna OPS w czasie stanu epidemii

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jej wpływ na prowadzone przez Organ postępowania administracyjne –  aktualny stan
 • Regulacje prawne odnoszące się do prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na Organ w związku ze stanem epidemii?
 • Wyłączenie stosowania niektórych przepisów dotyczących Organu – w jaki sposób i na jakich warunkach z nich korzystać?
 • Utrata ważności karty pobytu w przypadku Wnioskodawcy będącego cudzoziemcem – jak postępować?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16