ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ oraz świadczenie DOBRY START 300+ - problemy, procedura postępowania, wzorów dokumentów

Zmiany wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2019 roku w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powodują diametralną zmianę w podejściu do prowadzonego przez organy właściwe postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. Szkolenie obrazowo pokazuje te zmiany oraz przede wszystkim przedstawia tryb i zasady postępowania konieczne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Dodatkowo omawianych jest szereg sytuacji praktycznych (kazusy) jakie mogą pojawić się na etapie prowadzonych postępowań wraz z proponowanymi ich rozwiązaniami.

W drugiej części szkolenia przybliżona zostanie procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia Dobry Start wraz z omówieniem pojawiających się wątpliwości.

Program szkolenia

Wprowadzenie

I. Świadczenie wychowawcze:

1. Przybliżenie aspektów formalno-prawnych związanych ze świadczeniem wychowawczym w tym kwestii elektronicznego składania wniosków:

 • Nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
 • Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym – występujące trudności
 • Upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego

2. Omówienie zasad i warunków przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

 • Osoby uprawnione
 • Postępowanie z cudzoziemcami
 • Warunki w jakich prawo nie przysługuje
 • Okres przejściowy – jak postępować ze złożonymi wnioskami

3. Wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w związku z przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego dotyczące m. in.:

 • Opieki naprzemiennej
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem
 • Wystąpienia sytuacji marnotrawienia środków
 • Przebywania rodzica dziecka za granicą

4. Zmiana organu właściwego – jak w takiej sytuacji postępować

5. Szczegółowe omówienie procedury postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej:

 • Warunki w jakich następuje uchylenie prawa do świadczenia
 • Podejmowane czynności związane z tym postępowaniem
 • Nieważność decyzji administracyjnej – co wtedy?
 • Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej – kiedy, w jakim celu i co to oznacza?

6. Omówienie występujących trudności związanych z rozpatrywaniem wniosków składanych na okres świadczeniowy 2019/2021 – praktyczne rozwiązania

II. Świadczenie Dobry Start 300+

1. Przybliżenie aspektów formalno-prawnych związanych ze świadczeniem Dobry Start w tym kwestii elektronicznego składania wniosków:

 • Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym – występujące trudności
 • Omówienie występujących sytuacji praktycznych - kazusy

2. Omówienie zasad i warunków przyznawania prawa do świadczenia dobry start w tym:

 • Osoby uprawnione
 • Postępowanie z cudzoziemcami
 • Warunki w jakich prawo nie przysługuje

3. Wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w związku z przyznawaniem prawa do świadczenia Dobry Start dotyczące m. in.:

 • Opieki naprzemiennej
 • Rodzaju szkoły do jakiej dziecko uczęszcza
 • Wiek dziecka, a prawo do świadczenia
 • Niepełnosprawność – rodzaje i wpływ na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

4. Szczegółowe omówienie procedury postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej:

 • Warunki w jakich następuje uchylenie prawa do świadczenia
 • Podejmowane czynności związane z tym postępowaniem
 • Nieważność decyzji administracyjnej – co wtedy?
 • Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej – kiedy, w jakim celu i co to oznacza?

5. Zmiany w związku z wejściem w życie Rozporządzenia RM zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1343) – co oznaczają i jaki wywołują skutek?

III. Zagadnienia wspólne dla świadczenia wychowawczego 500 + i świadczenia Dobry Start

1. Szczegółowe omówienie procedury postępowania w przypadku odwołania się klienta do organu wyższego stopnia

 • Czy SKO jest nie do uniknięcia – zastosowanie art. 132 kodeksu postepowania administracyjnego
 • Czynności podejmowane przez organ I instancji
 • Rodzaje rozstrzygnięć SKO – jakie wywołują skutki i obowiązki po stronie organu I instancji?

2. Szczegółowe omówienie procedury postępowania w sytuacji konieczności dochodzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

 • Definicja nienależnie pobranych świadczeń
 • Czynności jakie należy podjąć w toku postępowania administracyjnego
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z nienależnie pobranymi świadczeniami w obecnym stanie prawnym (stosowanie przepisów w brzmieniu dotychczasowym)
 • Działania jakie podejmuje organ w sytuacji, w której decyzja ustalająca i zobowiązująca do zwrotu stała się ostateczna
 • Umorzenie należności – w jakich warunkach jest możliwe i czy nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla pracownika?

3. Kazusy

4. Dyskusja – panel pytań i odpowiedzi

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start
 • Praktyczne spojrzenie na materię związaną ze świadczeniem wychowawczym oraz świadczenia dobry start w tym omówienie wzorów dokumentów
 • Omówienie sytuacji przykładowych trudności związanych ze świadczeniem (kazusy) wraz z podaniem propozycji ich rozwiązania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch