NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z 11.09.2019 r. z uwzględnianiem zamówień bagatelnych w Instytucjach kultury

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje się umów, które będą przewidywały kary za błędy, które nie są winą wykonawcy. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym.

Program szkolenia

1. Informacje o nowym Pzp
• obowiązywanie
• zakres regulacji ustawy
• nowe definicje

2. Zamówienia bagatelne po wejściu w życie nowego Pzp
• podstawy prawne – jakich przepisów się nie stosuje (fakty i mity)
• wątpliwości interpretacyjne
• obliczanie wartości zamówień bagatelnych
• jednorazowy zakup – co to jest i jak go interpretować
• zamówienia do 50 tys. zł netto
• kiedy można nie publikować ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym
• badanie rynku w zamówieniu bagatelnym
• umowa w zamówieniu bagatelnym
• aneksowanie umowy bagatelnej – na co zwracać uwagę
• kryteria i warunki w zamówieniach bagatelnych
• zamówienia bagatelne a plan zamówień
• zamówienia bagatelne a elektronizacja zamówień
• zamówienia bagatelne a finanse publiczne
• zamówienia bagatelne a dyscyplina finansów publicznych

3. Wyłączenia dla instytucji kultury
• organizowanie imprez kulturalnych/tryb z ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej
• usługi społeczne
• wolna ręka

4. Tryb podstawowy (czyli „nowy przetarg o wartości poniżej progów UE”) krok po kroku
• zastosowanie trybu
• wstępne konsultacje rynkowe
• nowe zasady zmiany SWZ
• otwarcie ofert - nowe obowiązki
• wadium
• trzy wersje trybu podstawowego
• negocjacje oferty w trybie uproszczonym – czy są obowiązkowe
• elektronizacja w trybie podstawowym
• podmiotowe środki dowodowe/warunki udziału w postępowaniu
• przedmiotowe środki dowodowe/kryteria oceny ofert
• ocena ofert

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
• zawarcie umowy
• elementy umowy
• współdziałanie przy realizacji umowy – granice prawne nowe zasady
• ogłoszenie o wykonaniu umowy – kiedy obowiązkowe
• zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch