Zamówienia publiczne w szpitalach i innych podmiotach leczniczych NOWA USTAWA PZP z 11.09.2019 r. z uwzględnianiem zamówień bagatelnych

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje się umów, które będą przewidywały kary za błędy, które nie są winą wykonawcy. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym.

Program szkolenia

 1. Jak przygotować się do stosowania nowej ustawy – nowe definicje, progi stosowania ustawy kluczowe dla podmiotów leczniczych
 2. Ogłoszenia dotyczące zamówień i nowe obowiązki zamawiającego z tym związane:
 • Nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach bagatelnych do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy
 • Określenie momentu wszczęcia postępowania
 • Zmienione miejsca publikacji ogłoszeń i ograniczenia w dokonywaniu zmiany ogłoszenia o zamówieniu
 1. Zamówienia w procedurze „krajowej”  o wartości mniejszej od progów unijnych – rewolucyjne zmiany, w tym związane z brakiem trybu przetargu nieograniczonego
 •  Tryb podstawowy - trzy warianty postępowań (bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji)
 • Podmiotowe środki dowodowe –  możliwość czy obowiązek ich składania oraz termin
 • Termin zawarcia umowy
 1. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego w zamówieniach o wartości od progów unijnych
 • Tzw. procedura „odwrócona” w przetargu nieograniczonym  – ułatwienia proceduralne, sposób działania wg zmienionych reguł
 • Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa o dotychczasowych reguł składania
 • Podmiotowe środki dowodowe – czy i w jakim zakresie będzie obowiązek ich żądania, uzupełniania, wyjaśniania
 1. Składanie ofert i ich weryfikacja
 • Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych, zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Przedmiotowe środki dowodowe (np. próbki, karty katalogowe) – nowe reguły ich żądania, terminu składania oraz wzywania do uzupełnienia
 • Obowiązki informacyjne zamawiającego do Prezesa UZP dotyczące złożonych ofert
 • Nowe terminy związania ofertą i zasady  z tym związane
 • Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium
 • Otwarcie ofert – rezygnacja z  obowiązku publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert oraz upubliczniania informacji po otwarciu ofert
 • Poprawa omyłek i nowe przesłanki odrzucenia oferty
 1. Umowy o zamówienie publiczne
 • Określenie w ustawie zasad kształtowania postanowień umowy oraz jej obowiązkowej treści
 • Zakazane postanowienia umowne, w tym wskazujące na prawo zmniejszenia zakresu lub wielkości zamówienia
 • Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
 • Raport z realizacji zamówienia
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy – nowy obowiązek zamawiającego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch