Regulamin udziału w szkoleniach/webinariach otwartych

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/webinarium jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem, pocztą lub wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie MODUS Centrum Wiedzy.

2. Ceny szkoleń oraz zakres usług przedstawione są w ofercie poszczególnych szkoleń. Wszystkie wyszczególnione w ofercie ceny są cenami netto. Zostaje do nich doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Oświadczenie dla instytucji korzystających ze zwolnienia z podatku VAT można pobrać ze strony MODUS Centrum Wiedzy.

3. Na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia uczestnicy otrzymują potwierdzenie udziału w szkoleniu na podany w Karcie zgłoszenia adres e-mail lub numer faks. Jeśli wcześniej nie podano dokładnego miejsca zajęć, zostanie ono podane w przesłanym potwierdzeniu. W przypadku nie otrzymanie powyższego potwierdzenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą szkolenia prosimy o kontakt.

W przypadku webinarium przesyłamy dzień przed wydarzeniem e-maila z linkiem do transmisji webinarium. W przypadku nie otrzymania linku prosimy o kontakt.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów na 5 dni roboczych przed zajęciami, w przypadku webinarium na 3 dni robocze. Rezygnację należy zgłosić w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%. Przy uwzględnieniu rezygnacji brana będzie pod uwagę data wpływu pisma do siedziby MODUS Centrum Wiedzy.

5. Zmiana uczestnika z tej samej firmy jest możliwa w każdej chwili przed rozpoczęciem zajęć.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub ich odwołania z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed datą szkolenia. Informacja o odwołaniu zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

7. Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na rachunek MODUS Centrum Wiedzy na podstawie faktury VAT, która zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana pocztą tradycyjną lub na adres e-mail (o ile zostanie wyrażona zgoda na wysłanie faktury w formie elektronicznej).

8. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

9. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom podczas szkoleń są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych jest zabroniona.

10. Państwa dane będą wykorzystane przez MODUS Centrum Wiedzy wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Macie Państwo prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2135 ze zm.).

 

Polityka Prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest Modus Centrum Wiedzy z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 25B lok. 197, 02-495 Warszawa.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji umowy w przedmiocie świadczenia usługi szkoleniowej (rejestracja i udział w szkoleniu). Państwa dane osobowe będą także przetwarzane na potrzeby realizacji marketingu bezpośredniego własnych usług administratora.

3. Podanie wskazanych w formularzu danych jest niezbędne do zawarcia umowy i wzięcia udziału w szkoleniu. Niepodanie ww. danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy.

4. Przekazane dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz dalszy wymagany przepisami prawa (co najmniej do dnia przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz dokonania rozliczeń podatkowych).

5. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom (z wyjątkiem firm świadczących usługi w zakresie księgowości, z którymi współpracujemy na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych) .

6. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

7. Dane osobowe nie są profilowane.

8. Do danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz formularzu zapisu na newsletter przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

10. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych bądź realizacji praw z nich wynikających prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@szkoleniamodus.pl.