ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELAMI - problematyczne aspekty

Program szkolenia

 1. Rozwiązywanie umów zawartych na czas określony
  • Upływ terminu (ze szczegółowym uwzględnieniem umowy na zastępstwo)
  • Wypowiedzenie umowy
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 2. Przesłanki obligatoryjne rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
  • Przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby
  • Brak zdolności do pracy
  • Negatywna ocena pracy
  • Cofnięcie skierowania do nauczania religii
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na badaniu okresowym lub kontrolnym
 3. Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela
  • Porozumienie stron
  • Wypowiedzenie (odrębności dotyczące placówek feryjnych i nieferyjnych)
  • Odrębności dotyczące gimnazjów
 4. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
  • Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
  • Forma wypowiedzenia
  • Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
  • Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
  • Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
 5. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela
  • Przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy
  • Procedury postępowania
 6. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
  • Postępowanie sądowe
  • Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
  • Kwestia zwrotu odprawy
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy